Elbląg, Warmińsko-Mazurskie

Lokal użytkowy | 310 500 zł | 189,22 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Elblągu Maciej Szulc na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-06-2019 o godz. 09:45 w budynku Sądu Rejonowego w Elblągu z siedzibą przy Płk. Dąbka 21, 82-300 Elbląg, pokój 112, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: położonej przy ul. Rybna 16/6, 82-300 Elbląg, dla której Sąd Rejonowy w Elblągu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze EL1E/00077819/7.
Opis nieruchomości:
Lokal niemieszkalny położony na drugim piętrze budynku. Zajmuje ok. 1/2 kondygnacji (6 pomieszczeń biurowych, pomieszczenie socjalne, magazynowe, korytarz, kotłownię, WC) o łącznej powierzchni 189,22 m2. Właściciel nieruchomości posiada udział w 1709/10000 części w prawie użytkowania gruntu oraz części składowych budynku objętych księgą wieczystą numer KW EL1E/00077329/5.

Suma oszacowania wynosi 414 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 310 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 41 400,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander O. w Elblągu 45 15001403 1214 0000 5087 0000.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Elblągu mieszczącym się pod adresem: Płk. Dąbka 21, Elbląg, 82-300 Elbląg.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Image things

Elbląg , Warmińsko-Mazurskie

103 667 zł | 2 pokoje | 61,20 m2 | 1 piętro

  • cena: 103 667 zł
  • 1 694 za m2
Image things

Elbląg , Warmińsko-Mazurskie

80 250 zł | 2 pokoje | 41,70 m2 | Parter

  • cena: 80 250 zł
  • 1 924 za m2
Image things

Elbląg , Warmińsko-Mazurskie

186 000 zł | 3 pokoje | 70,50 m2 | 3 piętro

  • cena: 186 000 zł
  • 2 638 za m2