Wolbórz, Łódzkie

Obiekt | 550 275 zł | 329,60 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim Agnieszka Różycka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25-06-2019 o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim z siedzibą przy Słowackiego 5, 97-300 Piotrków Trybunalski, pokój XVII, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników: położonej przy ul. Warszawska 10, 97-320 Wolbórz, dla której Sąd Rejonowy w Piotrkowie Tryb. Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PT1P/00062193/7.
Opis nieruchomości:
działka gruntu nr 1863 o powierzchni 0,0788 ha (obręb: 0002), posiada dobry kształt, w formie zbliżonej do prostokąta, o wymiarach 19,5 m x 41,5 m. Nieruchomość jest zabudowana jednokondygnacyjnym budynkiem handlowym, nie podpiwniczonym, zrealizowanym w 2001r. o pow. zabudowy 435,00 m2, pow. użytkowej 329,60 m2 i kubaturze 1727 m2. Budynek o konstrukcji murowanej, z dachem drewnianym, krytym blachodachówką. Fundamenty betonowe, stropy fundamentowe żelbetowe, tynki z płyt gipsowo-kartonowych. Tynki zewnętrzne cementowo-wapienne strukturalne, barwione. Posadzki wyłożone płytkami ceramicznymi. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana. Drzwi wejściowe z pcv. Budynek posiada instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, c.o., monitoringową. Niezabudowaną część działki stanowi urządzony parking, z betonowej kostki brukowej. Nieruchomość posiada bardzo dobrą infrastrukturę techniczną (dostęp do sieci elektrycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, deszczowej i sieci gazowej). Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wolbórz przedmiotowy teren przewidziany jest jako teren budownictwa mieszkaniowego i usługowego,

Suma oszacowania wynosi 733 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 550 275,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 73 370,00 zł. Rękojmia może być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Bank Polski S.A. Oddział w Piotrkowie Tryb. 92 10203916 0000 0902 0078 6749.. Rękojmię nalezy uiścić najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim mieszczącym się pod adresem: Słowackiego 5, Piotrków Trybunalski, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Image things

Wolbórz , Łódzkie

489 133 zł | 329,60 m2

  • cena: 489 133 zł
  • 1 484 za m2