Lubawa, Warmińsko-Mazurskie

Obiekt | 693 486 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Iławie Piotr Staruk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27-06-2019 o godz. 10:20 w budynku Sądu Rejonowego w Iławie z siedzibą przy Mikołaja Kopernika 4B, 14-200 Iława, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: położonej przy 72,Tuszewo, 14-260 Lubawa, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Iławie prowadzi księgę wieczystą o numerze EL1I/00012523/6.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona w Tuszewie gm. Lubawa stanowiąca działkę gruntu nr 37/2 o powierzchni 8,8065ha zabudowana budynkiem mieszkalnym o powierzchni 59,61m2, stodołą drewnianą o powierzchni 138,94m2, budynkiem gospodarczym o powierzchni 67,62m2, budynkiem chlewni o powierzchni 144,56m2, oraz plantacją truskawek o powierzchni 0,6000ha (nawadniana), dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Iławie prowadzi księgę wieczystą o numerze EL1I/00012523/6 należącej do Piotra Truszczyńskiego. Licytacja odbędzie się w Sądzie Rejonowym w Iławie, ul. Kopernika 4B w sali A206.

Suma oszacowania wynosi 924 648,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 693 486,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 92 464,80 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank PKO SA I O/Iława 59 12401604 1111 0000 1390 8508.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 00:00 do godz. 00:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Image things

Lubawa , Warmińsko-Mazurskie

1 244 000 zł | 11 489,69 m2

  • cena: 1 244 000 zł
  • 108 za m2