Susz, Warmińsko-Mazurskie

Mieszkanie | 93 548 zł | 2 pokoje | 65,00 m2 | 2 piętro

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Iławie Piotr Staruk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10-07-2019 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Iławie z siedzibą przy Mikołaja Kopernika 4B, 14-200 Iława, pokój A236, odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego będącego wspólną własnością dłużników: położonego przy Koszarowa 15/28, 14-240 Susz, dla którego Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Iławie prowadzi księgę wieczystą o numerze EL1I/00047428/4.
Opis nieruchomości:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Iławie Piotr Staruk, prowadzący kancelarię w Iławie przy ul. Wojska Polskiego 6c/6, podaje do publicznej wiadomości, że dnia 10.07.2019r. (środa) o godz. 11:00 w NOWEJ SIEDZIBIE Sądu Rejonowego w Iławie przy ul. Kopernika 4 B (sala A236) odbędzie się licytacja nieruchomości położonej przy ul. Koszarowej 15/28, gm. Susz na działce nr 4/3 stanowiącej lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 60,00m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym (piwnicą) o powierzchni użytkowej 5,00m2 oraz udziałem w gruncie o wielkości 6500/650121, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Iławie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW EL1I/00047428/4 należącej do Iwony i Mikołaja Walesiaków.

Suma oszacowania wynosi 140 322,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 93 548,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 032,20 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank PKO SA I O/Iława 59 12401604 1111 0000 1390 8508.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 00:00 do godz. 00:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Image things

Zapieka , Warmińsko-Mazurskie

37 933 zł | Kawalerka | 66,80 m2 | Parter

  • cena: 37 933 zł
  • 568 za m2
Image things

Reszel , Warmińsko-Mazurskie

50 893 zł | 2 pokoje | 33,48 m2 | 1 piętro

  • cena: 50 893 zł
  • 1 520 za m2
Image things

Osetnik , Warmińsko-Mazurskie

21 114 zł | 48,04 m2

  • cena: 21 114 zł
  • 440 za m2