Szczecin, Zachodniopomorskie

Mieszkanie | 173 925 zł | 2 pokoje | 61,19 m2

- 53 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie


Małgorzata Pędziszczak


Kancelaria Komornicza, Monte Cassino 3 /3, Szczecin, 70-464 Szczecin


tel. 918206743 / fax. 914336348


Sygnatura: Km 1617/18


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Małgorzata Pędziszczak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28-08-2019 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie z siedzibą przy Kaszubska 42, 70-227 , odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: , położonego przy Wielkopolska 32/16, 70-450 Szczecin, dla którego Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Wydział X Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1S/00084881/3.
Opis nieruchomości:
Lokal mieszkalny składający się z dwóch pokoi, łazienki z WC, kuchni oraz przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 61,19 m2. Wadium należy wpłacić najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.


Suma oszacowania wynosi 231 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 173 925,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 23 190,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ BNP Paribas 85 20300045 1110 0000 0243 6670.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 16:00 do godz. 18:00 a w ciągu tygodnia przed licytacją przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie w VI Wydziale Egzekucyjnym pod adresem Kaszubska 42.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Komornik Sądowy


Małgorzata PędziszczakImage things

Szczecin , Zachodniopomorskie

297 975 zł | 80,25 m2

  • cena: 297 975 zł
  • 3 713 za m2
Image things

Szczecin , Zachodniopomorskie

141 000 zł | 3 pokoje | 59,97 m2

  • cena: 141 000 zł
  • 2 351 za m2
Image things

Szczecin , Zachodniopomorskie

145 950 zł | 2 pokoje | 53,27 m2

  • cena: 145 950 zł
  • 2 740 za m2