Grzybowo, Zachodniopomorskie

Dom | 648 225 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Kołobrzegu


Krzysztof Przybyłowicz


Kancelaria Komornicza, ul. ppor. E. Łopuskiego 27/1A, Kołobrzeg, 78-100 Kołobrzeg


tel. 943528129 / fax. 943520283


Sygnatura: Km 82/18OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kołobrzegu Krzysztof Przybyłowicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:


w dniu 09-09-2019 o godz. 11:00w budynku Sądu Rejonowego w Kołobrzegu z siedzibą przy Katedralna 13, 78-100 Kołobrzeg, pokój 5,


odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości


należącego/ej do dłużnika: 


położonego przy ul.Nadmorska 7b, 78-132 Grzybowo


dla którego Sąd Rejonowy w Kołobrzegu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KO1L/00000205/2.Suma oszacowania wynosi 864 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 648 225,00 .


Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 86 430,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PEKAO S.A. 41 1240 6508 1111 0000 5405 9313.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego .


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Dodatkowe informacje nt. licytacji i przedmiotu licytacji można odnaleźć na stronie:

target=_blank>komornik.kolobrzeg.pl
Komornik SądowyKrzysztof PrzybyłowiczImage things

Grzybowo , Zachodniopomorskie

312 008 zł | 1,00 m2

  • cena: 312 008 zł
  • 312 008 za m2