Bochnia, Małopolskie

Dom | 376 268 zł | 197,64 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Bochni Przemysław Bidas


Kancelaria Komornicza w Bochni, ul. Kazmierza Wielkiego 20, 32-700 Bochniatel. (14) 614-55-03 / fax. (14) 614-55-03


Sygnatura: KM 74/17
                                                                

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bochni Przemysław Bidas Kancelaria Komornicza w Bochni zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 27.08.2019r. o godz. 14:45 w sali nr 123 Sądu Rejonowego w Bochni odbędzie się:

D R U G A    L I C Y T A C J A

nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Bochnia, objętej księgą wieczystą nr TR1O/00069376/9 o powierzchni 968 m2. Kształt połączonych działek korzystny - regularny trapez o wymiarach: długość 38 m, szerokość 22-28 m. Teren pochyły. Działki położone są przy bocznej drodze asfaltowej o charakterze publicznym - wjazd od strony południowej. Teren wyposażony w infrastrukturę techniczną - sieć energetyczna, wodociągowa, gazowa i kanalizacyjna. Nieruchomość jest ogrodzona i zabudowana budynkiem mieszkalnym. Pozostała część z utwardzonym podjazdem, chodnikiem, licznymi nasadzeniami krzewami ozdobnymi.Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym, częściowo podpiwniczonym, parterowy z poddaszem użytkowym, który został wybudowany w latach 90-tych XX wieku, w technologii tradycyjnej murowanej. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 197,64 m2, powierzchnia zabudowy 163,50 m2.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 564.402,00 zł

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi  2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę 376 268,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 56 440,20 zł w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi lub na konto komornika nr 19 2030 0045 1110 0000 0285 5540 najpóźniej w przeddzień licytacji.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Sprzedaż nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.
Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

Nieruchomości te można oglądać w dniu 22.07.2019r. od godz. 15:00-15:30 zaś operat szacunkowy tych nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Bochni, ul. Kazimierza Wielkiego 20.Komornik Sądowy

mgr Przemysław Bidas
POUCZENIE
Zgodnie z art. 767 KPC na czynności komornika przysługuje skarga do Sądu Rejonowego, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Dotyczy to także zaniechania przez Komornika dokonania czynności. Skargę rozpoznaje Sąd właściwy ze względu na siedzibę kancelarii Komornika. Skargę może złożyć strona lub inna osoba, której prawa zostały przez czynności lub zaniechanie komornika naruszone bądź zagrożone. Skarga może być wniesiona na urzędowym formularzu. Skargę wnosi się w terminie tygodniowym od dnia dokonania czynności, gdy strona lub osoba, której prawo zostało przez czynność Komornika naruszone bądź zagrożone, była przy czynności obecna lub była o jej terminie zawiadomiona; w innych przypadkach – od dnia zawiadomienia o dokonaniu czynności strony lub osoby, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądź zagrożone, a w braku zawiadomienia – od dnia powzięcia wiadomości przez skarżącego o dokonanej czynności. Skargę na zaniechanie przez Komornika dokonania czynności wnosi się w terminie tygodniowym od dnia, w którym skarżący dowiedział się, że czynność miała być dokonana. Skargę wnosi się do Komornika, który dokonał zaskarżonej czynności lub zaniechał jej dokonania. Skarga na czynność Komornika powinna czynić zadość wymaganiom pisma procesowego oraz określać zaskarżoną czynność lub czynność, której zaniechano, jak również wniosek o zmianę, uchylenie lub dokonanie czynności wraz z uzasadnieniem oraz podlega opłacie sądowej w kwocie 50,00 zł. Wniesienie skargi nie wstrzymuje postępowania egzekucyjnego ani wykonania zaskarżonej czynności, chyba  że sąd zawiesi postępowanie lub wstrzyma dokonanie czynności.

Image things

Bochnia , Małopolskie

2 204 455 zł | 1,00 m2

  • cena: 2 204 455 zł
  • 2 204 455 za m2
Image things

Bochnia , Małopolskie

85 724 zł | 1,00 m2

  • cena: 85 724 zł
  • 85 724 za m2
Image things

Bochnia , Małopolskie

188 807 zł | 131,71 m2

  • cena: 188 807 zł
  • 1 434 za m2