Targowisko, Małopolskie

Mieszkanie | 32 250 zł | 2 pokoje | 76,70 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Iławie


Piotr Staruk


Kancelaria Komornicza, Wojska Polskiego 6C, Iława, 14-200 Iława


tel. (89) 648-38-54 / fax. (89) 648-79-69


Sygnatura: KM 2085/18


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Iławie Piotr Staruk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10-07-2019 o godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego w Iławie z siedzibą przy Mikołaja Kopernika 4B, 14-200 Iława, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: , położonego przy Targowisko Dolne 16/1, 14-260 Lubawa, dla którego Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Iławie prowadzi księgę wieczystą o numerze EL1I/00046238/8.
Opis nieruchomości:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Iławie Piotr Staruk, prowadzący kancelarię w Iławie przy ul. Wojska Polskiego 6c/6, podaje do publicznej wiadomości, że dnia 10.07.2019r. (środa) o godz. 11:30 w NOWEJ SIEDZIBIE Sądu Rejonowego w Iławie przy ul. Kopernika 4 B (sala A236) odbędzie się druga licytacja:

nieruchomości położonej w gm. Lubawie, Targowisko Dolne 16/1 stanowiącej lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 76,70m² (wraz z udziałem w gruncie wynoszącym 767/6920 cz.), dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW EL1I/00046238/8 należącej do Tomasza Dzika.
Suma oszacowania wynosi 43 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 32 250,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 300,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank PKO SA I O/Iława 59 12401604 1111 0000 1390 8508.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 00:00 do godz. 00:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Piotr Staruk  • cena: 523 712 zł
  • 2 221 za m2
Image things

Kraków , Prądnik Biały

1 286 850 zł | 1,00 m2

  • cena: 1 286 850 zł
  • 1 286 850 za m2
Image things

Kraków , Stare Miasto

60 375 zł | 23,33 m2

  • cena: 60 375 zł
  • 2 588 za m2