Rąbień Ab, Łódzkie

Dom | 2 925 000 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

 OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW LD1G/00038211/5 i KW LD1G/00048351/1

         Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu Michał Durański, Kancelaria Komornicza nr II
w Zgierzu z siedzibą w Zgierzu(95-100) ul. ks.J.Popiełuszki 3 A (tel.42-716-10-39)  na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:
w dniu 07 SIERPNIA 2019r. o godz. 14:30
w    budynku Sądu Rejonowego w Zgierzu mającego siedzibę przy ul.Sokołowska 6 w sali nr IX,     
odbędzie się pierwsza licytacja należących  do  we wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej:

- nieruchomości położonej zgodnie z księga wieczystą w  Rąbień AB, ul. Wolska 29, gmina Aleksandrów Łódzki ( wg ewidencji gruntów w Rąbień AB, ul. Wolska 33) , dla której  Sąd Rejonowy w Zgierzu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW LD1G/00038211/5,    

- nieruchomości położonej zgodnie z księga wieczystą  Rąbień AB,  gmina Aleksandrów Łódzki, ( wg ewidencji gruntów w Rąbień AB, ul. Wolska 33)   dla której Sąd Rejonowy w Zgierzu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą  nr KW LD1G/00048351/1

Przedmiotowe nieruchomości usytuowane  są  na działkach gruntu o numerach ewidencyjnych 220/1
(o powierzchni  0,6101 ha) , 220/2 ( o powierzchni 1.6034 ha)  przy ul. Wolskiej i stanowią całość funkcjonalną. Działki posiadają urozmaicone ukształtowanie terenu. Działki posiadają charakter leśny z przewagą drzew iglastych.
W części centralnej północnego fragmentu przedmiotowego gruntu, od strony ul. Wolskiej usytuowany jest budynek mieszkalny o charakterze rezydencji z basenem, garażem i przyłączami. Przed budynkiem urządzony podjazd betonowy.

Suma oszacowania wynosi 3 900 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    2 925 000,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 390 000,00zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu, stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także przelewem bankowym  na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Zgierzu  88 10203440 0000 7902 0015 9996
nie później w dniu poprzedzającym przetarg z zastrzeżeniem, że datą wpłaty rękojmi jest dzień uznania środków na rachunku bankowym komornika.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w  Sądzie Rejonowym w Zgierzu przy Zgierz, ul.Sokołowska 6 (I Co 306/19)   odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
 
                                   Komornik Sądowy
Michał Durański

Image things

Michowice , Łódzkie

43 375 zł | 60,00 m2

  • cena: 43 375 zł
  • 723 za m2
Image things

Łódź , Górna

137 888 zł | 2 pokoje | 53,77 m2 | 1 piętro

  • cena: 137 888 zł
  • 2 564 za m2
Image things

Wolbórz , Łódzkie

489 133 zł | 329,60 m2

  • cena: 489 133 zł
  • 1 484 za m2