Szczecin, Zachodniopomorskie

Mieszkanie | 411 225 zł | Kawalerka | 36,51 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Łukasz Pauch na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

w dniu  10-07-2019 r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie przy ul. Kaszubskiej 42, w sali nr 50 odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość należącego do dłużnika: położonego: 70-477 Szczecin, Aleja Wojska Polskiego 52/3, dla którego Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1S/00135425/2 wraz z prawem związanym z nieruchomością, w postaci udziału w 69/1000 w nieruchomości wspólnej dla której prowadzona jest księga wieczysta KW nr 31456. Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej164,79 m2 składa się z: czterech pokoi, 2 łazienek, wc, kuchni, kuchni jako aneks oraz przedpokoju. 


Suma oszacowania wynosi 548 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 411 225,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 54 830,00zł. 


Rękojmia może być złożona w gotówce bezpośrednio w Kancelarii Komornika Sądowego  w Szczecinie przy Placu Stefana Batorego 3 lub na rachunku bankowym komornika: Bank Zachodni WBK SA 59 1090 2268 0000 0001 2601 6758 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. 


Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość po uprzednim uzgodnieniu z Komornikiem. Operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Komorniczej w Szczecinie przy Placu Stefana Batorego 3. Na tydzień przed licytacją można przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w VI Wydziale Egzekucyjnym Sądu Rejonowego Szczecin - Centrum w Szczecinie. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Image things

Szczecin , Zachodniopomorskie

156 000 zł | 1,00 m2

  • cena: 156 000 zł
  • 156 000 za m2
Image things

Szczecin , Zachodniopomorskie

145 950 zł | 2 pokoje | 53,27 m2

  • cena: 145 950 zł
  • 2 740 za m2
Image things

Szczecin , Prawobrzeże

235 950 zł | 100,60 m2

  • cena: 235 950 zł
  • 2 345 za m2