Brzoza, kujawsko-pomorskie

Dom | 319 800 zł | Dom | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy


Jarosław Kuna


Kancelaria Komornicza, Rejtana 3, Bydgoszcz, 85-032 Bydgoszcz


tel. 52 3223569 / fax. 52 3493862


Sygnatura: Km 6802/17


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Jarosław Kuna na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23-07-2019 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z siedzibą przy Toruńska 64a, 85-023 Bydgoszcz, pokój 1.05, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: , położonej przy Morska 3, 86-061 Brzoza, dla której Sąd Rejonowy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.


Suma oszacowania wynosi 426 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 319 800,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 42 640,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA 90102014620000740200224253.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:

Data oględzin Godziny oględzin
11.07.2019 13:00 - 13:15

oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Jarosław Kuna  • cena: 1 424 560 zł
  • 1 424 560 za m2
Image things

Włocławek, kujawsko-pomorskie

109 050 zł | Dom | 1,00 m2

  • cena: 109 050 zł
  • 109 050 za m2
Image things

Golub-Dobrzyń, kujawsko-pomorskie

115 140 zł | Mieszkanie | 42,05 m2

  • cena: 115 140 zł
  • 2 738 za m2