Adamowo, Wielkopolskie

Dom | 216 750 zł | 121,90 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Iławie


Piotr Staruk


Kancelaria Komornicza, Wojska Polskiego 6C, Iława, 14-200 Iława


tel. (89) 648-38-54 / fax. (89) 648-79-69


Sygnatura: KM 1967/09


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Iławie Piotr Staruk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-07-2019 o godz. 10:15 w budynku Sądu Rejonowego w Iławie z siedzibą przy Mikołaja Kopernika 4B, 14-200 Iława, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: , położonego przy 2B,Adamowo, 14-240 Susz, dla którego Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Iławie prowadzi księgę wieczystą o numerze EL1I/00035645/4.
Opis nieruchomości:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Iławie Piotr Staruk, prowadzący kancelarię w Iławie przy ul. Wojska Polskiego 6c/6, podaje do publicznej wiadomości, że dnia 16.07.2019r. (wtorek) o godz. 10:15 w NOWEJ SIEDZIBIE Sądu Rejonowego w Iławie przy ul. Kopernika 4 B (sala A236) odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej w Adamowie gm. Susz stanowiącej działkę gruntu nr 35/12 i 35/16 o łącznej powierzchni 0,2518ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 121,90m2, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Iławie prowadzi księgę wieczystą o numerze EL1I/00035645/4 należącej do Krzysztofa Tadeusza Michałka.


Suma oszacowania wynosi 289 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 216 750,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 28 900,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank PKO SA I O/Iława 59 12401604 1111 0000 1390 8508.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 00:00 do godz. 00:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Piotr StarukImage things

Niepruszewo , Wielkopolskie

90 255 zł | 3 pokoje | 74,90 m2

  • cena: 90 255 zł
  • 1 205 za m2
Image things

Ryczywół , Wielkopolskie

176 105 zł | 83,74 m2

  • cena: 176 105 zł
  • 2 103 za m2
Image things

Poniec , Wielkopolskie

55 575 zł | 2 pokoje | 91,44 m2 | 1 piętro

  • cena: 55 575 zł
  • 608 za m2