Dębica, Podkarpackie

Mieszkanie | 55 000 zł | 47,60 m2

- 72 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 55 000 zł
 • Miasto: Dębica
 • Powierzchnia: 47,60 m2
 • Województwo: Podkarpackie
 • Cena za m2: 1 155 zł
 • Ulica: Kościuszki 33
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 5 500 zł
 • Rodzaj: Mieszkanie
 • Numer oferty: 34432X80639747
 • Termin wpłaty wadium: 2019-07-12 - Co to znaczy?

Opis

Przetarg na sprzedaż nieruchomości, nr postępowania 1004/KNO/372/2019.
Przetarg ogłasza, organizuje i prowadzi Spółka Polskie koleje Państwowe S.A. Przetarg odbędzie się w dniu 16.07.2019 r. o godz. 10:00 w siedzibie PKP S.A. Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami w Krakowie, Rondo Mogilskie 1 - pok. nr 324.
Przedmiot przetargu: zbycie prawa własności do lokalu mieszkalnego nr 2 o powierzchni 47,6 m2 położonego w budynku przy ul. Kościuszki 33 w Dębicy, powiat dębicki, woj. podkarpackie wraz z pomieszczeniami przynależnymi zlokalizowanymi w piwnicy oraz na poddaszu o łącznej powierzchni 15,4 m2, a także udziałem wynoszącym 63/126 w częściach wspólnych budynku i budowli oraz w gruncie oznaczonym geodezyjnie jako działka nr 438/26, obręb 1 Dębica o powierzchni 0,0487 ha.
Szczegółowe informacje o nieruchomości oraz dodatkowe obciążenia, zobowiązania i oświadczenia nabywcy oraz PKP S.A., które zostaną zawarte w notarialnej umowie sprzedaży zawiera informacja przetargowa stanowiąca załącznik nr 4 do Regulaminu.
Dla nieruchomości gruntowej, obejmującej działkę nr 438/26, obręb 1 Dębica, Sąd Rejonowy w Dębicy, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr RZ1D/00098792/8.
Cena wywoławcza: Wadium: Minimalne postąpienie:
55 000 zł netto
5 500 zł
300 zł
Skutki podatkowe sprzedaży zostaną określone przez PKP S.A. zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu zawarcia umowy sprzedaży. Do wylicytowanej ceny zbycia nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT o ile wg skutków podatkowych określonych na dzień sprzedaży zajdą przesłanki do jego naliczenia.
$1
1.
3.
Uczestnikiem przetargu może być osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. Uczestnikiem przetargu nie mogą być
1) członkowie Zarządu PKP S.A. i jej organu nadzorującego, 2) podmiot gospodarczy organizujący przetarg oraz członkowie jego władz, 3) osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu, 4) osoby wchodzące w skład komisji przetargowej oraz ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
1) wpłacenie wadium w wysokości 5 500 zł w formie pieniężnej na rachunek bankowy
nr 23 1020 1026 0000 1702 0348 5869 PKP S.A. Centrala, Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa z dopiskiem ,,Wadium, nr postępowania 1004/KNO/372/2019". Za datę uiszczenia wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego PKP S.A., przy czym uznanie rachunku winno nastąpić nie później niż
w dniu 12.07.2019 r

Image things

Dębica , Podkarpackie

132 851 zł | 2 pokoje | 48,65 m2 | 3 piętro

 • cena: 132 851 zł
 • 2 731 za m2
Image things

Dębica , Podkarpackie

668 850 zł | 2 969,00 m2

 • cena: 668 850 zł
 • 225 za m2
Image things

Dębica , Podkarpackie

94 353 zł | 2 pokoje | 37,59 m2 | Parter

 • cena: 94 353 zł
 • 2 510 za m2