Głuchołazy, Opolskie

Obiekt | 300 000 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 300 000 zł
 • Miasto: Głuchołazy
 • Powierzchnia: 1,00 m2
 • Województwo: Opolskie
 • Cena za m2: 300 000 zł
 • Ulica: Kolonii Kaszubskiej 1a
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 30 000 zł
 • Rodzaj: Obiekt
 • Numer oferty: 34423X80618669
 • Termin wpłaty wadium: 2019-06-24 - Co to znaczy?

Opis

TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, 31-035 Kraków, ul. Podgórska 25A,

Oddział w Opolu, 45-047 Opole, ul. Waryńskiego 1,

NIP: 6110202860, Regon 230179216, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000073321, przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: 560 611 250,96 PLN wniesiony w całości.

ZAPRASZA

do postępowania ofertowego na sprzedaż

nieruchomości położonej w Głuchołazach przy ul. Kolonii Kaszubskiej 1aSprzedażą objęte jest prawo użytkowania wieczystego działek gruntu nr 1686/1 o pow. 0,1853 ha i 1686/3 o pow. 0,0290 ha, k. m. 21 obręb 0001 Głuchołazy, oraz działek gruntu nr 573/7 o pow.0,0100 ha i 573/8 o pow. 0,0100 ha, k.m.3 obręb 0007 Konradów wraz z prawem własności posadowionych na niej budynków i budowli.Nieruchomość położona jest w Głuchołazach przy ul. Kolonii Kaszubskiej 1a w powiecie nyskim, w województwie opolskim.Nieruchomość objęta jest Księgą Wieczystą Nr OP1P/00033311/9, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Prudniku - V Wydział Ksiąg Wieczystych.Sprzedaż nieruchomości związana jest z koniecznością ustanowienia nieodpłatnie na rzecz TAURON Dystrybucja S.A. prawa służebności przesyłu dla urządzeń elektroenergetycznych stanowiących własność TAURON Dystrybucja S.A. posadowionych na zbywanych działkach o nr 1686/3 i 573/7, o treści prawidłowo zabezpieczającej interesy Spółki.Łączna cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości opisanej nie może być niższa niż

300 000,00 PLN netto, (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100).Wadium wynosi 30 000,00 PLN ( słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100)

Oferty pisemne winny wpłynąć do dnia 24.06.2019 r. do godz. 10:00 do kancelarii Spółki mieszczącej się przy ul. Oleskiej 3 w Opolu.Złożenie oferty jest równoznaczne z oświadczeniem oferenta, iż zapoznał się z treścią Klauzuli informacyjnej TAURON Dystrybucja S.A. stanowiącej załącznik do ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej.Postępowanie przetargowe odbędzie się w dniu 24.06.2019 r. o godz. 11:00 w budynku siedziby TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu przy ul. Waryńskiego 1 (pokój nr 308).Informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać pod numerem telefonu: 77 889 75 44, kom. 516 110 178, 77 889 82 90, kom. 601 513 367 lub osobiście w pok. nr 308 w Opolu przy ul. Waryńskiego 1, w dniach od 03.06.2019 r. do 21.06.2019 r., w godz. od 8:00 do 14:00 (w dni robocze, od poniedziałku do piątku).

Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu oraz o warunkach przetargu zostały udostępnione na stronie internetowej: www.tauron-nieruchomosci.pl

Image things

Głuchołazy , Opolskie

65 333 zł | 74,64 m2 | 1 piętro

 • cena: 65 333 zł
 • 875 za m2
Image things

Głuchołazy , Opolskie

406 900 zł | 1,00 m2

 • cena: 406 900 zł
 • 406 900 za m2
Image things

Głuchołazy , Opolskie

58 200 zł | 72,68 m2

 • cena: 58 200 zł
 • 801 za m2