Żary, Lubuskie

Obiekt | 782 250 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żarach Michał Kupny na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 12-07-2019 o godz. 13:10w budynku Sądu Rejonowego w Żarach z siedzibą przy Spokojna 20/ , 68-200 Żary, pokój 118, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: położonej przy Kaszubska 41/68-200, 68-200 Żary, dla której SĄD REJONOWY ŻARY V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze ZG1R/00036706/8.[
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa zabudowana położona w Żarach, ul. Kaszubska 41, gmina Żary, dla której urządzona jest księga wieczysta KW Nr ZG1R/00036706/8 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Żarach w skład, której wchodzi prawo użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego w ewidencji gruntów jako działki nr 832/1, 832/4 o łącznej powierzchni 1,0133 ha oraz prawo własności budynków stanowiących odrębną nieruchomość.Suma oszacowania wynosi 1 043 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4sumy oszacowania i wynosi 782 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 104 300,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub na konto komornika w Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. w Żarach nr 45 10205460 0000 5102 0005 9212. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Zgodnie z przepisem 976 parag.1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

Operaty szacunkowe oraz protokoły opisu i oszacowania tych nieruchomości wraz z wypisem z ewidencji gruntów i mapką z akt egzekucyjnych znajdują się do wglądu w aktach Sądu Rejonowego w Żarach Wydział I Cywilny i kancelarii komornika. Nieruchomości tą można oglądać na dwa tygodnie przed dniem licytacji.

Image things

Żary , Lubuskie

51 000 zł | 2 pokoje | 43,60 m2 | Parter

  • cena: 51 000 zł
  • 1 170 za m2
Image things

Żary , Lubuskie

1 938 750 zł | 1,00 m2

  • cena: 1 938 750 zł
  • 1 938 750 za m2
Image things

Żary , Lubuskie

33 333 zł | Kawalerka | 63,10 m2

  • cena: 33 333 zł
  • 528 za m2