Żółkiewka, Lubelskie

Obiekt | 171 333 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zamościu Tomasz Godek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03-07-2019 o godz. 09:40 w budynku Sądu Rejonowego w Zamościu z siedzibą przy Akademicka 1, 22-400 Zamość, pokój 29, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: , położonej przy ,ROŻKI, 22-335 Żółkiewka, dla której SĄD REJONOWY ZAMOŚĆ VI WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze ZA1Z/00120731/6.

Suma oszacowania wynosi 257 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 171 333,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 25 700,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Zachodni WBK SA 2 Oddział w Zamościu 98 1090 2590 0000 0001 3171 0750.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 8671. § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.

Image things

Lublin , Czuby

312 000 zł | 4 pokoje | 81,90 m2 | 1 piętro

  • cena: 312 000 zł
  • 3 810 za m2
Image things

Lublin , Lubelskie

150 000 zł | 1,00 m2

  • cena: 150 000 zł
  • 150 000 za m2
Image things

Zamość , Lubelskie

207 333 zł | 150,00 m2

  • cena: 207 333 zł
  • 1 382 za m2