Radzyń Podlaski, Lubelskie

Dom | 219 375 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radzyniu Podlaskim Andrzej Sienkiewicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15 lipca 2019 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim mającego siedzibę przy ul. Kard. Wyszyńskiego 5 w sali nr IV, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika położonej w msc. Radzyń Podlaskim przy ul. Partyzantów 40, w postaci działki nr 1719/1 o pow. 0, 1374 ha częściowo zabudowanej budynkiem mieszkalnym o konstrukcji murowanej i budynkim gospodarczym, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Radzyniu Podl. prowadzi księgę wieczystą o numerze KW LU1R/00008128/5. Nieruchomość jest obciążona prawem dożywocia na podstawie aktu notarialnego , które to prawo nie jest ujawnione w księdze wieczystej .
Suma oszacowania nieruchomości wynosi 292.500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 219.375,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 29.250,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ O/Radzyń Podl. 16 2030 0045 1110 0000 0339 3750
Rękojmia może być również złożona w formie książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego orzeczenia sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Radzyniu Podlaskim w pokoju obsługi interesanta odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Image things

Radzyń Podlaski , Lubelskie

84 375 zł | 1,00 m2

  • cena: 84 375 zł
  • 84 375 za m2