Rozłazino, Pomorskie

Obiekt | 181 333 zł | 533,40 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie Maciej Nogalski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-07-2019 o godz. 10:45 pod adresem: Sąd Rejonowy w Wejherowie, Zamiejscowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Pucku, ul. 1 Maja 15, 84-100 , pokój sala 12, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: położonej przy ul. Długa 10, 84-218 Rozłazino, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie, Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1W/00033832/8.
Opis nieruchomości:
W skład nieruchomości wchodzi działka gruntu nr 98 obszaru 8800 m2 zabudowana wolnostojącym budynkiem byłej gorzelni, budynkiem garażowo-gospodarczym. Budynek byłej gorzelni jest obiektem parterowym z poddaszem użytkowym, częściowo podpiwniczonym. Teren działki jest raczej płaski. Działka ma kształt regularnego wieloboku. Teren wokół budynków zaniedbany, porośnięty trawą, chwastami, krzewami, kilkoma drzewami. Na terenie działki znajduje się też komin, osadnik. Budynek byłej gorzelni posiada zawieszoną tabliczkę, iż „grozi zawaleniem”. Działka jest ogrodzona. Sieci wodociągowa, kanalizacyjna, energetyczna, deszczowa znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie lub przechodzą bezkolizyjnie przez działkę. W budynku byłej gorzelni na parterze i częściowo na poddaszu znajdują się pomieszczenia poprodukcyjne, biurowo-socjalne. W podpiwniczeniu pomieszczenia mogły być wykorzystywane w celach magazynowych (wysokość ok. 2,21-2,23 m). Na poddaszu znajdowała się część mieszkalna i produkcyjna m. Budynek wybudowany w technologii tradycyjnej wybudowany prawdopodobnie na początku XX wieku. Budynek jest zniszczony i zaniedbany. Część poszycia dachowego stanowi eternit, w większości stara dachówka betonowa. Tynki zewnętrzne i wewnętrzne z ubytkami. Zauważono pęknięcia ścian. Okna stare, zniszczone z powybijanymi szybami. Stwierdzono oznaki zawilgocenia od strony gruntu, od strony dachu z powodu nieszczelności poszycia dachowego oraz poprzez zalewanie przez zniszczone okna. Elementy wykończenia wewnątrz budynku są zniszczone - tynki spękane, z ubytkami, tam gdzie są powłoki malarskie farba jest złuszczona. W pomieszczeniach gdzie ściany wyłożone były starymi płytkami ceramicznymi - płytki są z ubytkami, zniszczone. Budynek jest w stanie kwalifikującym go do remontu kapitalnego (względnie wyburzenia - lecz jest to obiekt wpisany do Wojewódzkiej ewidencji zabytków). Budynek garażowo-gospodarczy również kwalifikuje się do remontu kapitalnego. Parametry budynku byłej gorzelni: powierzchnia użytkowa: 533,40 m2 dodatkowo piwnica: 152,60 m2 Parametry budynku garażowo-gospodarczego: powierzchnia użytkowa: 59,00 m2 Przeznaczenie w planie miejscowym: Na przedmiotowym terenie nie obowiązuje aktualnie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łęczyce uchwalonym dnia 25.02.2011 r. Uchwałą Rady Gminy Łęczyce nr VI/8/2011 – nieruchomość położona jest na obszarze terenów istniejącej zabudowy - centrum miejscowości, obszary wielofunkcyjne. Budynek byłej gorzelni jest wpisany do Wojewódzkiej ewidencji zabytków pod nr 69.

Suma oszacowania wynosi 272 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 181 333,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 27 200,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA 71102018530000910201431808.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego pod adresem: Sąd Rejonowy w Wejherowie, I Wydział Cywilny Sekcja ds Egzekucyjnych, ul. 1-go Maja 15, 84-100 Puck.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Image things

Mieścin , Pomorskie

166 050 zł | 110,98 m2

  • cena: 166 050 zł
  • 1 496 za m2
Image things

Miszewko , Pomorskie

250 088 zł | 107,20 m2

  • cena: 250 088 zł
  • 2 333 za m2
Image things

Gniew , Pomorskie

34 650 zł | Kawalerka | 32,84 m2 | Parter

  • cena: 34 650 zł
  • 1 055 za m2