Muszyna, Małopolskie

Obiekt | 4 056 937 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu Artur Kłonica zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 25 czerwca 2019 r. o godz. 12:00 w sali nr 31 Sądu Rejonowego w Nowym Sączu VII Zamiejscowy Wydział Cywilny z/s w Muszynie odbędzie się:

D R U G A L I C Y T A C J A

Nieruchomości stanowiącej własność dłużnika opisanej jako nieruchomość gruntowa zabudowana, stanowiąca działki ewidencyjne z obrębu 0009 Złockie gmina Muszyna. Dla nieruchomości prowadzona jest Księga Wieczysta przez Sąd Rejonowy w Nowym Sączu X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Muszynie o nr:
- KW o nr NS1M/00025003/0 - dz.ewid. 279/3 o powierzchni 0,0843 ha + 23%VAT
- KW o nr NS1M/00011778/2 - dz.ewid. 280/3 o powierzchni 0,0883ha
- KW o nr NS1M/00011779/9 - dz.ewid. 280/4 o powierzchni 0,0833 ha
- KW o nr NS1M/00011780/9- dz.ewid. 280/5 o powierzchni 0,0311 ha
- KW o nr NS1M/00012387/1 - dz.ewid. 405 o powierzchni 0,1533 ha
Wyżej wymienione działki stanowią zwarty kompleks o regularnych granicach zewnętrznych, położony w terenie płaskim, w całości zagospodarowanym i ogrodzonym ogrodzeniem trwałym. Budynek hotelowy jest obiektem murowanym, powstałym w wyniku przebudowy pierwotnego pensjonatu - do istniejącego na działce 280/3 i 280/4 dobudowano część hotelową wraz z częścią mieszkalną, rozbudowano część kuchni, jadalni z zapleczem oraz nad tymi pomieszczeniami część hotelową. Rozbudowa obiektu pochodzi z lat 2008-2009, obiekt pierwotny z lat 1999r.
Nieruchomość o nr KW NS1M/00025003/0 dz. ewid. 279/3; NS1M/00011778/2 dz. ewid. 280/3; NS1M/00011779/9 dz. ewid. 280/4; NS1M/00011780/9 dz. ewid. 280/5; NS1M/00012387/1 dz. ewid. 405 oszacowana jest na kwotę: 6 085 405,00 zł
Cena wywoławcza nieruchomości o nr KW NS1M/00025003/0 dz. ewid. 279/3; NS1M/00011778/2 dz. ewid. 280/3; NS1M/00011779/9 dz. ewid. 280/4; NS1M/00011780/9 dz. ewid. 280/5; NS1M/00012387/1 dz. ewid. 405 w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwota: 4 056 936,67 zł
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania tj. kwotę: 608 540,50 zł
Sprzedaży podlega całość nieruchomości jako jednolity obiekt gospodarczy.
Nieruchomość nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, za wyjątkiem działki o nr NS1M/00025003/0 - dz.ewid. 279/3 o powierzchni 0,0843 ha.
Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym rozpoczęcia licytacji.
Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajdują się do wglądu w siedzibie kancelarii komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
w Nowym Sączu Artur Kłonica

Image things

Kraków , Stare Miasto

4 795 763 zł | 1,00 m2

  • cena: 4 795 763 zł
  • 4 795 763 za m2
Image things

Tarnów , Małopolskie

1 104 000 zł | 90,25 m2

  • cena: 1 104 000 zł
  • 12 233 za m2
Image things

Tarnów , Małopolskie

330 541 zł | 1,00 m2

  • cena: 330 541 zł
  • 330 541 za m2