Szczecin , Zachodniopomorskie

Mieszkanie | 84 225 zł | Kawalerka | 31,30 m2 | 8 piętro

- 56 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Grzegorz Rudkowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej, że w postępowaniu przeciwko dłużnikowi Michałowi Krzysztofowi Halczynowiw dniu 22-07-2019r. o godz. 08:30w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę w Szczecinie przy Placu Żołnierza Polskiego 16 w sali nr 136 odbędzie się pierwszalicytacjaograniczonego prawa rzeczowego - spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnegopołożonego:

Szczecin, ul. 26 Kwietnia 45/34,dla którego Sąd Rejonowy Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystychprowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1S/00147330/6.

Lokal ma powierzchnię użytkową 31,30 m2. Składa się z pokoju, przedpokoju, kuchni i łazienki. Położony jest na VIII piętrze w budynku dwunastopiętrowym.

Suma oszacowania wynosi 112 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa3/4 sumy oszacowania i wynosi 84 225,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest11 230,00 zł.Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank BNP Paribas Bank Polska S.A. 86 16001462 1830 3381 2000 0001.

W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość po uzgodnieniu terminu z komornikiem oraz przeglądać w kancelarii komornika akta sprawy. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Image things

Szczecin , Zachodniopomorskie

363 000 zł | 3 pokoje | 121,00 m2 | Parter

  • cena: 363 000 zł
  • 3 000 za m2
Image things

Szczecin , Zachodniopomorskie

900 360 zł | 7 pokoi | 225,09 m2 | 1 piętro

  • cena: 900 360 zł
  • 4 000 za m2
Image things

Szczecin , Prawobrzeże

147 000 zł | 3 pokoje | 59,40 m2 | 7 piętro

  • cena: 147 000 zł
  • 2 475 za m2