Kraków, Swoszowice

Dom | 215 250 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Podgórza w Krakowie


Ewa Czuber-Kiełkowicz


Kancelaria Komornicza, Cystersów ,Kraków, 31-553 Kraków


tel. 12 412 99 14 / fax. 12 418 42 41


www.komornikwkrakowie.plSygnatura: KM 188/17


O B W I E S Z C Z E N I EKomornik Sądowy Przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza na podstawie art. 953 kpc w zw. z art. 955 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11-07-2019 o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego dla Krakowa - Podgórza w Krakowie z siedzibą przy Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków, odbędzie się


           


pierwsza licytacja


.nieruchomości stanowiącej działkę nr 165/2 o pow. 0,0350 ha zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym nr 5 przy ul. Starowiejskiej w Krakowie. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa Podgórza o numerze: KR1P/00272350/0.Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:   287 000,00 zł
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania


tj. kwotę:                                                            215 250,00
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Ing Bank Śląski oddział w Krakowie 46105014451000009067583758.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności..Oględziny lokalu w obecności Komornika odbędą się 01.07.2019r. o godz: 10:00.


Więcej szczegółów można znaleźć na stronie www.komornikwkrakowie.plKomornik Sądowy


Ewa Czuber-Kiełkowicz

Image things

Kraków , Prądnik Biały

291 232 zł | 3 pokoje | 43,60 m2 | 4 piętro

  • cena: 291 232 zł
  • 6 680 za m2
  • cena: 1 zł
  • 1 za m2
Image things

Kraków , Dębniki

306 011 zł | 3 pokoje | 59,80 m2 | 1 piętro

  • cena: 306 011 zł
  • 5 117 za m2