Cybinka , Lubuskie

Obiekt | 366 282 zł | 199,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 366 282 zł
 • Miasto: Cybinka
 • Powierzchnia: 199,00 m2
 • Województwo: Lubuskie
 • Cena za m2: 1 841 zł
 • Ulica: Słubicka 29
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 37 000 zł
 • Rodzaj: Obiekt
 • Numer oferty: 34306X80344655
 • Termin wpłaty wadium: 2019-06-15 - Co to znaczy?

Opis

BURMISTRZ CYBINKI
OGŁASZA VI USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY na sprzedaż na własność działki zabudowanej, stanowiącą zasób Gminy Cybinka

Cybinka u lu Shubicka

Przetarg odbędzie się w dniu 18 czerwca 2019 roku o godz. 10" w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Cybince przy ulicy Szkolnej nr 5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w formie pieniężnej w kasie UM w Cybince lub na konto 54 8371 1022 5500 4343 2000 0040 w BS Rzepin Oddział Cybinka w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 15 czerwca 2019 roku wymagana kwota znajdowała się na w/w koncie lub w kasie tut. Urzędu. Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestnika przetargu.
Termin I przetargu wyznaczony był na 15 lutego 2018 r, II przetargu na dzień 10 maja 2018 r., III przetargu na dzień 23 sierpnia 2018 r., IV przetargu na dzień 20 grudnia 2019 r., V przetargu na dzień 22 marca 2019 r. Dojazd do nieruchomości drogą krajową o nawierzchni utwardzonej. Dla nieruchomości wydana jest decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu polegającej na zmianie sposobu użytkowania i przebudowie budynku oświatowego na cele usługowo-hotelarskie i mieszkaniowe oraz budowie parkingu. Na działce znajdują się dwa budynki o funkcji szkoły. Obiekt nr 1 (większy, użytkowany jako szkoła, jadalnia i kuchnia) usytuowany jest południowo – wschodnim narożniku działki. Budynek jest dwubryłowy, wybudowany został przed 1939 r. na planie zbliżonym do prostokąta w technologii tradycyjnej - ściany mur z cegły, dach dwu i trzyspadowy o konstrukcji drewnianej z nowym lekkim pokryciem (blachodachówką), w przyziemiu cokół z kamienia ciosanego, tynk zewnętrzny cementowo - wapienny. Na elewacji widoczne zdobienia poziome oraz wokół otworów okiennych, okna drewniane skrzynkowe, nadproża okienne łukowe odcinkowe oraz proste, parapety podokienne betonowe. Schody na piętro i poddasze drewniane, ściany malowane farb olejną (lamperia) oraz farbami emulsyjnymi. Niższa bryła budynku posiada parter i poddasze, wyższa bryła budynku posiada parter, piętro i strych. Piętro wyższej bryły i poddasze niższej są połączone komunikacyjnie. Część niższa jest podpiwniczona. Budynek wyposażony jest w sieć wodociągową, kanalizacyjną, elektroenergetyczną, centralne ogrzewanie (piec na paliwo stałe). Zestawienie pomieszczeń: Piwnica: skład opału 12,8 m2, skład opału 6,5 m2, kotłownia 9,2 m2, pom. gospodarcze 17,1 m2, pom. Gospodarcze 24,40 m2. Razem piwnice 64,0 m2 Parter: korytarz 32,2 m2, klasa 47,8 m2, jadalnia 33,0 m2, biuro 17,3 m2, magazyn 6,0m2, wydawalnia 15,2 m2, zmywalnia 11,1 m2, wc 1,10 m2, kuchnia 22,40 m2, po. Socjalne 6,0m2, obieralnia 3,9 m2. Razem parter 199,0m2. Piętro: korytarz 18,30 m2, klasa 36,70 m2, klasa 19,90 m2. Razem piętro 74,9 m2. Poddasze: hol 21,9 m, klasa 22,50 m ́, wc 1 2,40 m, wc 2 3,2 m, strych 19,90 m, Razem poddasze 69,9 m2 Budynek nr 2, parterowy, wybudowany został na planie litery T, również przed 1939 r. Pierwotnie spełniał funkcję budynku gospodarczego. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, murowany, nad bryłą dach dwuspadowy, nad wejściem dach jednospadowy. Okna drewniane, drzwi wejściowe drewniane. Instalacja wewnętrzna: woda, kanalizacja, elektryczna. Stan techniczny budynku jest zadowalający. Celowa jest bieżąca konserwacja. Zestawienie pomieszczeń: przybudówka 13m2, klasa 41,80 m2, zaplecze klasy 9,9 m2, pom. socjalne 6 m2, WC 1 1,8 m2, WC 2 1,8 m? Łącznie 74,30 m2. UWAGA! Przez działkę przebiega czynna sieć, kanalizacja sanitarna Ø 200. Potencjalny nabywca zobowiązuje się do ustanowienia na czas nieoznaczony na rzecz ZUK Cybinka Sp. z 0.0., bezpłatną służebność przesyłu, polegającą na prawie swobodnego przejazdu i przechodu przez nieruchomość pasem gruntu przebiegającym wzdłuż sieci kanalizacyjnej wraz z niezbędnym sprzętem celem dostępu do urządzeń, położonych w granicach nieruchomości, dokonywanie jej kontroli, przeglądu, konserwacji, modernizacji oraz usuwania awarii, a także na prawie wstępu na obciążoną nieruchomość w celu prowadzenia przedmiotowych prac
Zbywana nieruchomość nie jest położona w specjalnej strefie ekonomicznej i nie jest wpisana do rejestru zabytków, natomiast znajduje się w Gminnej Ewidencji Zabytków, w związku z tym zarówno
uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy (art. 53 ust. 4 pkt 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym), jak i pozwolenia na budowę (art. 39 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane) wymagają uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Dla powyższej nieruchomości nie ma ustalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji, z której wynika przeznaczenie tej działki do zalesienia oraz, że działka ta nie jest gruntem, objętym uproszczonym planem urządzania lasu lub decyzją o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach. Nieruchomość nie posiada zobowiązań. Zbycie nieruchomości odbywa się w stanie istniejącego uzbrojenia terenu, zgodnie z ewidencją gruntów i budynków prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Słubicach. Powyższe nie wyklucza istnienia w terenie innych nie wskazanych na mapie urządzeń podziemnych nie zgłaszanych do ewidencji. W takim przypadku Gmina Cybinka nie ponosi odpowiedzialności za zaistnienie takich okoliczności.
Osoby przystępujące do przetargu samodzielnie, a pozostające w związku małżeńskim, obowiązane są posiadać pisemną zgodę współmałżonka na nabycie przedmiotowej nieruchomości
lub umowę majątkową małżeńską znoszącą lub odpowiednio ograniczającą wspólność majątkową małżonków oraz pełnomocnictwo do dokonywania w imieniu drugiego małżonka wszelkich czynności związanych z postępowaniem przetargowym w tym między innymi wnoszenia wadium, licytowania i podpisywania dokumentów przetargowych.
Przystępujące do przetargu osoby prawne oraz podmioty podlegające wpisowi do KRS zobowiązane są dołączyć aktualny odpis KRS (wydany nie wcześniej, niż w okresie 3 miesięcy od daty przetargu) oraz oświadczenie osoby reprezentującej podmiot, że wszelkie dane zawarte w odpisie nie uległy zmianie.
W zakresie określonym ustawą lub aktem regulującym sposób działania danego podmiotu, osoba reprezentująca przystępującego do przetargu, zobowiązana jest dołączyć uchwałę lub inny właściwy akt prawny właściwego organu, upoważniającą ją do składania oświadczeń w przedmiocie nabycia
w/w nieruchomości.
Wspólnicy spółki cywilnej, dokonujący czynności w tym przetargu w zakresie prowadzonej spółki, w przypadku nieobecności wszystkich wspólników, zobowiązani są do dostarczenia zgody pozostałych wspólników spółki, wyrażonej w formie pisemnej albo w formie uchwały wspólników spółki. W przypadku, gdy uczestnika przetargu reprezentuje pełnomocnik, jest on zobowiązany do przedłożenia właściwego pełnomocnictwa w formie pisemnej, upoważniającego do dokonania czynności prawnej, podpisanego przez uczestnika postępowania lub jego przedstawiciela ustawowego. Osoba przystępująca do przetargu lub reprezentująca ją powinna posiadać przy sobie dowód tożsamości. Wadium wpłacone przez uczestnika wygrywającego przetarg zalicza się w poczet opłat z tytułu nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Burmistrz odstąpi od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi. Zwrot wadium dla pozostałych uczestników nastąpi niezwłocznie po przetargu w kasie Urzędu lub na wskazane konto bankowe, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
Zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2017.1221 t.j) powyższa nieruchomość jest zwolniona z podatku VAT.
Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi. Organizator przetargu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia aktu notarialnego.
Przedmiotowy budynek nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej (art. 5 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane(tj. Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz.1623 ze zm.).
Nabywca zobowiązany będzie do wpłacenia całości ceny nabycia nieruchomości najpóźniej przed zawarciem umowy sprzedaży - aktu notarialnego, na konto sprzedającego lub do kasy tut. Urzędu oraz do poniesienia kosztów notarialnych i sądowych.
Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli nikt nie przystąpi do przetargu lub żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej jednego postąpienia (wynoszącego nie mniej niż 1% ceny wywoławczej) ponad cenę wywoławczą.
Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o przyczynie odwołania przetargu do publicznej wiadomości.
Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń w tut. urzędzie i w miejscowości, której nieruchomość dotyczy oraz na stronie internetowej urzędu www.cybinka.pl. i w Biuletynie Informacji Publicznej.
Wszelkich informacji dotyczących przetargu i warunków nabycia nieruchomości udziela się w UM w Cybince pok. nr 10A, tel. (68) 3911440 wew. 47.

Image things

Cybinka , Lubuskie

353 900 zł | 1,00 m2

 • cena: 353 900 zł
 • 353 900 za m2