Zelgno, Kujawsko-Pomorskie

Garaż | 37 000 zł | 209,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Wójt Gminy Chełmża
ogłasza III przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej zasób nieruchomości Gminy Chełmża
Zelgno
działka nr 76/4 zabudowana parterowym, niepodpiwniczonym, budynkiem garażowym z 12 boksami garażowymi o pow. użytkowej 209,00 m2. TO1T/00014802/3

W III przetargu ustalone zostało wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej netto. Wadium należy wnieść w pieniądzu w podanym wyżej terminie w kasie Urzędu Gminy Chełmża, ul. Wodna 2 lub na konto Gminy Chełmża - PKO Chełmża Nr 26 1020 5011 0000 9002 0016 3857 (za datę wpłaty uznaje się datę wpływu wadium na konto Gminy Chełmża).
Jeżeli wadium wpłacane jest przez jednego ze współmałżonków w opisie wpłaty oprócz określenia nieruchomości której dotyczy należy wpisać jeżeli uczestnikami licytacji mają być małżonkowie ich imiona i nazwisko.
Od zdeponowanego wadium wpłaconego w gotówce nie nalicza się odsetek. Wadium wpłacone przez uczestnika III przetargu, który III przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast pozostałym uczestnikom zwraca się po zamknięciu III przetargu nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia III przetargu.
W III przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą w terminie wadium.
W przypadku jeżeli uczestnikiem przetargu jest jeden ze współmałżonków przed przystąpieniem do licytacji obowiązany jest do złożenia komisji przeprowadzającej przetarg, pisemnego pełnomocnictwa udzielonego przez drugiego współmałżonka upoważniającego do licytacji ceny nabycia nieruchomości w przeciwnym razie do złożenia oświadczenia, że nieruchomość będzie nabywana z majątku odrębnego.
Jeżeli uczestnik licytacji jest reprezentowany przez pełnomocnika wymagane jest przedłożenie przez pełnomocnika notarialnego pełnomocnictwa upoważniającego do licytacji nabycia oznaczonej w pełnomocnictwie nieruchomości.
Postępowanie przetargowe jest ważne bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Do wylicytowanej w przetargu ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
Nieruchomość nie została sprzedana w I przetargu przeprowadzonym w dniu 24 lipca 2018 r. oraz w II przetargu przeprowadzonym w dniu 22 stycznia 2019 r.
Nieruchomość objęta III przetargiem wolna jest od jakichkolwiek obciążeń. Sprzedaż następuje na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
Nabywanie przez cudzoziemców z krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej nieruchomości innych niż rolne i leśne - działki budowlanej nie wymaga zezwolenia zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 24 marca 1920 r. ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2017 r. poz. 2278).
Natomiast nabycie nieruchomości przez cudzoziemców innych niż wymienieni w zdaniu poprzednim wymaga zezwolenia. Zezwolenie wydawane jest przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na podstawie ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców chyba, że ustawa zwalnia z wymogu uzyskania zezwolenia.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w wyznaczonym przez Wójta Gminy miejscu i terminie, Wójt Gminy Chełmża może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Image things

Toruń , Mokre

141 000 zł | 2 pokoje | 39,80 m2 | 8 piętro

  • cena: 141 000 zł
  • 3 543 za m2
Image things

Bydgoszcz , Kujawsko-Pomorskie

135 000 zł | 174,00 m2

  • cena: 135 000 zł
  • 776 za m2
Image things

Janikowo , Kujawsko-Pomorskie

530 000 zł | 1,00 m2

  • cena: 530 000 zł
  • 530 000 za m2