Sulisławice, Świętokrzyskie

Lokal użytkowy | 5 958 zł | 14,57 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Gminy Trzebnica nr 0050/156/2018 z dnia 28.11.2018 r. oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490), ogłaszam I przetarg ustny nieograniczony, na zbycie na własność komunalnego lokalu niemieszkalnego położonego w budynku w Sulisławicach 19/5 obręb Księginice.
1. Przedmiot zbycia stanowi prawo własności do lokalu niemieszkalnego wraz z udziałem w wysokości 886/10000 w częściach wspólnych budynku i w działce gruntu nr 193/38 AM-1 o powierzchni 0,1164 ha Sulisławicach 19/5 obręb Księginice. Lokal o powierzchni użytkowej 14,57 m2 składa się z jednego pomieszczenia. Lokal wyposażony w instalacje elektryczną. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Trzebnicy – IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1W/00020559/9.

Burmistrz Gminy Trzebnica, w oparciu o sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego operat szacunkowy oraz koszty przygotowania do sprzedaży, na podstawie obowiązujących przepisów, ustalił cenę wywoławczą w wysokości 5.958,22 zł (słownie: pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem złotych 22/100).

Oferent winien jest zapoznać się ze stanem prawnym i faktycznym zbywanej nieruchomości. 6. Przetarg odbędzie się w dniu 11 lipca 2019 roku o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego wTrzebnicy przy pl. Piłsudskiego 1 w sali nr 12.

Wadium w wysokości 600,00 zł (słownie: sześćset złotych), umożliwiające udział w przetargu, należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Trzebnicy nr 14 9591 0004 2001 0000 4431 0005, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 lipca 2019 roku, wraz z zaznaczeniem numeru przetargu (GGN P/2/2019), przy czym warunkiem koniecznym uczestnictwa w przetargu jest osobiste lub faksem (071-722-78-56) złożenie w Urzędzie Miejskim w Trzebnicy kopii dowodu wpłaty wadium, w terminie do dnia 5 lipca 2019 roku oraz okazania tego dowodu wpłaty w dniu przetargu

Image things

Wolica , Świętokrzyskie

15 800 zł | Kawalerka | 26,40 m2

  • cena: 15 800 zł
  • 598 za m2
Image things

Oleszno , Świętokrzyskie

110 700 zł | 1,00 m2

  • cena: 110 700 zł
  • 110 700 za m2
Image things

Skarżysko-Kamienna , Świętokrzyskie

41 100 zł | Kawalerka | 40,20 m2

  • cena: 41 100 zł
  • 1 022 za m2