Rutki-Kossaki, Podlaskie

Obiekt | 1 263 333 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zambrowie KAROLINA MAKOWSKA na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03-07-2019 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Zambrowie z siedzibą przy aL. Wojska Polskiego 56, 18-300 ZAMBRÓW, pokój 3, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: ., położonej przy 79/311,Grądy Woniecko, 18-312 Rutki-Kossaki, dla której Sąd Rejonowy w Zambrowie Wydział ksiąg wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze LM1Z/00028894/6.

Suma oszacowania wynosi 1 895 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 1 263 333,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 189 500,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: SBR W SZEPIETOWIE 13 8769 0002 0393 4920 2000 0010.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:DATA OGLĘDZIN GODZINY OGLĘDZIN
18.06.2019 - 02.07.2019 10:00 - 15:00
oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Zambrowie mieszczącym się pod adresem: aL. Wojska Polskiego 56, Zambrów, 18-300 ZAMBRÓW.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Image things

Dąbrowa-Dzięciel , Podlaskie

300 390 zł | 510,00 m2

  • cena: 300 390 zł
  • 589 za m2
Image things

Białystok , Centrum

198 850 zł | 3 pokoje | 50,40 m2 | 4 piętro

  • cena: 198 850 zł
  • 3 945 za m2
Image things

Augustowie , Podlaskie

391 000 zł | 192,00 m2

  • cena: 391 000 zł
  • 2 036 za m2