Szczebrzeszyn, Lubelskie

Dom | 140 160 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zamościu Aleksandra Puchacz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17-07-2019 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Zamościu z siedzibą przy Wyszyńskiego 11, 22-400 Zamość, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: położonej przy ,Szczebrzszyn, 22-460 Szczebrzeszyn, dla której Sąd Rejonowy w Zamościu prowadzi księgę wieczystą o numerze ZA1Z/00077962/7.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona miejscowości Szczebrzeszyn o łącznej powierzchni 1,3317 ha. W skład nieruchomości wchodzi - działka ewidencyjna nr 1708 stanowiąca grunty rolne zabudowane o powierzchni 0.0546 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym wraz z zabudową towarzyszącą. - działka ewidencyjna nr 823 stanowiąca grunty orne i lasy o powierzchni 0.4309 ha. - działka ewidencyjna nr 920 stanowiąca grunty orne o powierzchni 0.8462 ha. Działka nr 1708 oszacowana jest na kwotę 166 000,00-zł, cena wywoławcza wynosi kwotę 124 500,00-zł, wadium 16600,00-zł. Działka nr 823 oszacowana jest na kwotę 7930,00-zł, cena wywoławcza wynosi kwotę 5947,50-zł, wadium 793,00-zł. Działka nr 920 oszacowana jest na kwotę 12 950,00-zł, cena wywoławcza wynosi kwotę 9712,50-zł, wadium 1295,00-zł.

Suma oszacowania wynosi 186 880,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 140 160,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 18 688,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki SA II O. w Zamościu 41 1240 2005 1111 0010 2509 2674.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 17:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Image things

Szczebrzeszyn , Lubelskie

512 667 zł | 1,00 m2

  • cena: 512 667 zł
  • 512 667 za m2
Image things

Szczebrzeszyn , Lubelskie

29 565 zł | 94,00 m2

  • cena: 29 565 zł
  • 315 za m2