Hańsk , Lubelskie

Obiekt | 384 684 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Włodawie Zastępca Magdalena Gorgol na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28-06-2019 o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego we Włodawie z siedzibą przy Sejmowa 7, 22-200 Włodawa , odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: , położonej przy lubelskie,włodawski ,PGR Krychów, 22-235 Hańsk, dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego we Włodawie prowadzi księgę wieczystą o numerze LU1W/00032818/0.
Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem hali montażu palet w granicach działki o numerze ewidencyjnym 6/7 o pow. 0,5225ha oraz budynkiem hali magazynowej w granicach działki nr 6/11 o pow. 0,3358ha.

Suma oszacowania wynosi 512 912,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 384 684,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 51 291,20 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Polska KAsa Opieki SA 51124022491111001062620537.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym we Włodawie mieszczącym się pod adresem: Sejmowa 7, Włodawa , 22-200 Włodawa.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Image things

Lublin , Lubelskie

195 359 zł | 2 pokoje | 46,00 m2 | 3 piętro

  • cena: 195 359 zł
  • 4 247 za m2
Image things

Lublin , Lubelskie

63 000 zł | Kawalerka | 41,60 m2

  • cena: 63 000 zł
  • 1 514 za m2
Image things

Zamość , Lubelskie

113 333 zł | 238,17 m2

  • cena: 113 333 zł
  • 476 za m2