Hańsk , Lubelskie

Obiekt | 178 500 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Włodawie Zastępca Magdalena Gorgol na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28-06-2019 o godz. 09:15 w budynku Sądu Rejonowego we Włodawie z siedzibą przy Sejmowa 7, 22-200 Włodawa , odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: , położonej przy ,PGR Krychów,lubelskie,włodawaski, 22-235 Hańsk, dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego we Włodawie prowadzi księgę wieczystą o numerze LU1W/00045076/0.
Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem produkcyjnym, budynkiem magazynowym i stacją transformatową w granicach działki o numerze ewidencyjnym 6/9 o pow. 0,8838ha.

Suma oszacowania wynosi 238 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 178 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 23 800,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Polska KAsa Opieki SA 51124022491111001062620537.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym we Włodawie mieszczącym się pod adresem: Sejmowa 7, Włodawa , 22-200 Włodawa.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Image things

Lublin , Lubelskie

1 472 728 zł | 1,00 m2

  • cena: 1 472 728 zł
  • 1 472 728 za m2
Image things

Sławatycze , Lubelskie

10 599 zł | 1,00 m2

  • cena: 10 599 zł
  • 10 599 za m2
Image things

Lublin , Lubelskie

171 845 zł | 2 pokoje | 47,20 m2 | 6 piętro

  • cena: 171 845 zł
  • 3 641 za m2