Toruń, Stawki

Obiekt | 398 667 zł | 757,20 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Jarosław Grajkowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09-07-2019 o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Toruniu z siedzibą przy Młodzieżowa 31, 87-100 Toruń, pokój 316, odbędzie się druga licytacja nieruchomości , położonej przy ul. Idzikowskiego 42 D, 87-100 Toruń, dla której Sąd Rejonowy w Toruniu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze TO1T/00045277/9.
Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem salonu samochodowego częścią socjalną i warsztatem o Pu = 757,20 m2, w obr.71, oznaczona numerem ewidencyjnym działki 551 o powierzchni 0,2730 ha.

Suma oszacowania wynosi 598 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 398 666,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 59 800,00 zł.


Rękojmia powinna być wpłacona nakonto Sądu Rejonowego w Toruniu: BGK 62 11301017 0021 1000 2790 0004 lub na konto Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Jarosława Grajkowskiego: PKO BP SA 43 10205011 0000 9702 0016 3402 - najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Toruniu mieszczącym się pod adresem: Młodzieżowa 31, Toruń, 87-100 Toruń.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Image things

Toruń , Stare Miasto

97 500 zł | 2 pokoje | 37,10 m2 | 1 piętro

  • cena: 97 500 zł
  • 2 628 za m2
Image things

Toruń , Mokre

141 000 zł | 2 pokoje | 39,80 m2 | 8 piętro

  • cena: 141 000 zł
  • 3 543 za m2
Image things

Toruń , Koniuchy

408 000 zł | 2 pokoje | 105,62 m2 | 1 piętro

  • cena: 408 000 zł
  • 3 863 za m2