Hańsk, Lubelskie

Mieszkanie | 101 600 zł | 3 pokoje | 77,70 m2 | Parter

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Włodawie Zastępca Magdalena Gorgol na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28-06-2019 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego we Włodawie z siedzibą przy Sejmowa 7, 22-200 Włodawa , odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: Gna zasadach wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej, położonego przy Osiedlowa 12/14, 22-235 Hańsk, dla którego IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego we Włodawie prowadzi księgę wieczystą o numerze LU1W/00030352/1.

Suma oszacowania wynosi 152 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 101 600,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 240,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Polska KAsa Opieki SA 51124022491111001062620537.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym we Włodawie mieszczącym się pod adresem: Sejmowa 7, Włodawa , 22-200 Włodawa.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Image things

Wola Niemiecka , Lubelskie

2 625 000 zł | 3 573,97 m2

  • cena: 2 625 000 zł
  • 734 za m2
Image things

Lublin , Lubelskie

118 050 zł | 1,00 m2

  • cena: 118 050 zł
  • 118 050 za m2
Image things

Dęblin , Lubelskie

87 750 zł | 2 pokoje | 53,90 m2 | 4 piętro

  • cena: 87 750 zł
  • 1 628 za m2