Pajęczno, Łódzkie

Mieszkanie | 107 700 zł | 2 pokoje | 51,02 m2 | 1 piętro

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Wieluniu


Łukasz Kozioł


Kancelaria Komornicza, Krakowskie Przedmieście 22, Wieluń, 98-300 Wieluń


tel. 438438034,507758330,507758344 / fax.


Sygnatura: Km 1973/12


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieluniu Łukasz Kozioł na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22-07-2019 o godz. 13:00 pod adresem: Sąd Rejonowy w Wieluniu VIII Zam. Wydział Cywilny w Pajęcznie, ul. Sienkiewicza 12, 98-330 Pajęczno, odbędzie się pierwsza licytacja spółdzielczego lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: , położonego przy ul. Osiedlowa 6 3/6, 98-330 Pajęczno, dla którego Sąd Rejonowy w Wieluniu VII Zam. Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Pajęcznie prowadzi księgę wieczystą o numerze SR2W/00029538/3.


Suma oszacowania wynosi 143 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 107 700,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 360,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A 16 1020 4564 0000 5502 0040 2404.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 11:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Łukasz KoziołImage things

Pajęczno , Łódzkie

77 550 zł | Kawalerka | 25,86 m2 | 1 piętro

  • cena: 77 550 zł
  • 2 999 za m2
Image things

Pajęczno , Łódzkie

184 800 zł | 86,24 m2

  • cena: 184 800 zł
  • 2 143 za m2