Sokołów Stary, Świętokrzyskie

Dom | 215 275 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Końskich


Jolanta Kołaczkiewicz


Kancelaria Komornicza, Iwo Odrowąża 16, Końskie , 26-200 Końskie


tel. 41 372-38-79 / fax. 41 372-38-79


Sygnatura: KM 1316/14


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Końskich Jolanta Kołaczkiewicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23-07-2019 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Końskich z siedzibą przy Iwo Odrowąża 5, 26-200 Końskie , odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: , położonej przy , 26-200 Końskie, dla której Rejonowego w Końskich prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1K/00026021/7.


Suma oszacowania wynosi 287 033,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 215 274,75 . Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 11:00oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Komornik Sądowy


Jolanta KołaczkiewiczImage things

Jędrzejów , Świętokrzyskie

91 450 zł | 48,62 m2

  • cena: 91 450 zł
  • 1 881 za m2
Image things

Podchojny , Świętokrzyskie

135 085 zł | 1,00 m2

  • cena: 135 085 zł
  • 135 085 za m2
  • cena: 203 915 zł
  • 1 399 za m2