Panieńszczyzna, Lubelskie

Dom | 733 333 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie


Michał Walewski


Kancelaria Komornicza, Kościuszki 3, Lublin, 20-006 Lublin


tel. 81 5032159 / fax. 81 5032159


Sygnatura: Km 1265/18


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie Michał Walewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 04-07-2019 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie z siedzibą przy Konrada Wallenroda 4d, 20-607 Lublin, pokój XXI, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Ireneusz , położonej przy 88A,Panieńszczyzna, 21-002 Jastków, dla której Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze LU1I/00222230/1.
Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa składająca się z działek gruntu o numerze ewidencyjnym: 336/6 i 336/8 o łącznym obszarze 6037 m2 , zabudowanych budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym, wolnostojącym, oraz budynkiem garażowym


Suma oszacowania wynosi 1 100 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 733 333,33 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 110 000,00 zł. Rękojmia złożona w gotówce lub na konto komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację- Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. 41 2030 0045 1110 0000 0396 8510.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w budynku mieszczącym się pod adresem: Konrada Wallenroda 4d, Lublin, 20-607 Lublin.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Komornik Sądowy


Michał WalewskiImage things

Lublin , Czuby

312 000 zł | 4 pokoje | 81,90 m2 | 1 piętro

  • cena: 312 000 zł
  • 3 810 za m2
Image things

Milejów , Lubelskie

1 277 701 zł | 1,00 m2

  • cena: 1 277 701 zł
  • 1 277 701 za m2
Image things

Lublin , Lubelskie

180 750 zł | 4 pokoje | 57,67 m2 | 7 piętro

  • cena: 180 750 zł
  • 3 134 za m2