Jawiszowice, Małopolskie

Obiekt | 1 032 000 zł | 870,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

OGŁOSZENIE O II PUBLICZNYM PRZETARGU
PISEMNYM NIEOGRANICZONYM
TERMIN WYWIESZENIA: od dnia 06.06.2019r do dnia 06.08.2019r
Zarząd Powiatu w Oświęcimiu oglasza II publiczny przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Oświęcimskiego, położonej w Jawiszowicach gmina Brzeszcze.
I przetarg odbył się w dniu 29.05.2019r. i zakończyl się wynikiem negatywnym
Przedmiot przetargu.
Działka nr 755/33 zabudowana budynkiem szkolnym ze salą gimnastyczną objęta księgą wieczystą nr KR1E/00014851/5 wraz z udziałem 1/3 części w drodze oznaczonej jako działki nr 755/76, 755/49 - objęte księgą wieczystą nr KR1E/00065810/8, gdzie w dziale II prawo własności wpisane jest na rzecz Powiatu Oświęcimskiego.
Działka nr 755/33 o powierzchni 0,2343 ha zabudowana budynkiem szkolnym wraz z salą gimnastyczna jest ogrodzona ogrodzeniem z siatki stalowej na słupkach stalowych, wschodnia część utwardzona nawierzchnią z trylinki, użytkowana jako parking. Budynek szkolny to obiekt z lat 70-tych XX wieku składa się z dwóch części trzy kondygnacyjnego budynku szkoły oraz przylegającego do niego od strony zachodniej parterowego budynku Sali gimnastycznej. Pierwotnie budynek pełnił funkcję biurowo – socjalną, natomiast budynek Sali gimnastycznej (zaadoptowany pod koniec lat 90-tych XX wieku) stanowił halę produkcyjną dawnego POM-u. Budynek szkolny, trzykondygnacyjny, murowany z cegły, stropodach z płyt korytkowych pokrytych papą, z zewnątrz obity blachą. Budynek Sali gimnastycznej z zapleczem sanitarnym to obiekt jednokondygnacyjny, o konstrukcji murowanej, stropodach z płyt korytkowych na dźwigarach stalowych pokrytych papą. Budynek wykończony dobrej jakości materiałami, na podłogach płytki ceramiczne, wykładziny, wylewka. Na ścianach tynk cementowo – wapienny, malowany farbą oraz lakierem, panele ścienne. Stolarka drzwiowa płycinowa oraz PCV. Stolarka okienna PCV, część drewniana (stara oraz nowa). Na parterach zamontowano kraty w oknach. Budynek wyposażony w instalacje: wodną, kanalizacyjną (część rur żeliwna kwalifikująca się do wymiany), elektryczną, monitoringu, alarmową, centralnego ogrzewania (trzy piece gazowe, rury stalowe, kaloryfery stalowe – kwalifikujące się do wymiany), ciepłej wody użytkowej (termy elektryczne oraz piecyk gazowy). Powierzchnia użytkowa szkoly 870 m2, kubatura szkoły 2610 m3, powierzchnia użytkowa Sali gimnastycznej 594 m2, kubatura Sali gimnastycznej 2661,21 m3. Na podstawie umowy najmu na dachu budynku szkolnego usytuowana jest konstrukcja wsporcza pod anteny sektorowe i radioliniowe o powierzchni około 3 m2, urządzenia elektroniczne (4 BTS-y i 2 zasilacze elektryczne) o powierzchni około 12 m2, na ścianie budynku znajduje się drabina Soll. Dzialka nr 755/76 o powierzchni 0,1273 ha utwardzona nawierzchnią z trylinki, użytkowana jako droga dojazdowa z ustanowionymi służebnościami przejazdu i przechodu.
Dzialka nr 755/49 o powierzchni 0,0578 ha utwardzona nawierzchnią z trylinki, użytkowana jako droga dojazdowa z ustanowionymi służebnościami przejazdu i przechodu.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Brzeszcze: Dzialka nr 755/33 i nr 755/49 położone są w obszarze usługowo – przemysłowym, oznaczone symbolem J.43.UP. Działka nr 755/76 położona jest w obszarze usługowo – przemysłowym, oznaczonym symbolem J.43.UP. Ponadto zgodnie z rysunkiem planu, w południowej części działki zaznaczono teren ciągu ekologicznego, wyznaczonego w ramach Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych.
Obciążenia:
1. Ograniczenia wynikające z działu III księgi wieczystej nr: a) KR1E/00065810/8:
Nieodpłatna służebność drogi wyrażająca się prawem przejazdu i przechodu istniejącymi drogami po działce nr 755/49 na rzecz każdoczesnych właścicieli, użytkowników wieczystych i posiadaczy działek nr 755/45, 755/5, 755/6, 755/7, 755/8, 755/9, 755/10, 755/11, 755/12, 755/13, 755/14, 755/15, 755/16, 755/17, 755/18, 755/19, 755/20, 755/21, 755/22, 755/23, 755/24, 755/25, 755/26, 755/27, 755/28, 755/29, 755/30 - objętych KR1E/00043138/3; działki nr 755/53 - objętej KR1E/00045152/1; działek nr 755/51, 755/52 - objętych KR1E/00043978/3; działki nr 755/50 - objętej KR1E/00043685/2; działki nr 755/43 - objętej KR1E/00043977/6; działki nr 755/61 - objętej KR1E/00043979/0, działek nr 755/60, 755/54, 755/59 objętych KR1E/00044537/7; działki nr 755/58 - objętej KR1E/00044536/0; działki nr 755/56 - objętej KR1E/00044538/4; działki nr 755/57 - objętej KRIE/00044674/9; działek nr 755/44, 755/47 - objętych
KR1E/00045565/9; działek nr 755/55, 755/65 - objętych KR1E/00045639/9 b) KR1E/00014851/5:
Nieodpłatna służebność drogi wyrażająca się prawem przejazdu i przechodu istniejącymi drogami po działkach nr 755/36, 755/48 na rzecz każdoczesnych właścicieli, użytkowników wieczystych i posiadaczy działek nr 755/45, 755/5, 755/6, 755/7, 755/8, 755/9, 755/10, 755/11, 755/12, 755/13, 755/14, 755/15, 755/16, 755/17, 755/18, 755/19, 755/20, 755/21, 755/22, 755/23, 755/24, 755/25, 755/26, 755/27, 755/28, 755/29, 755/30 - objętych KR1E/00043138/3; działki nr 755/53 - objętej KR1E/00045152/1; działek nr 755/51, 755/52 - objętych KR1E/00043978/3; działki nr 755/50 - objętej KR1E/00043685/2; działki nr 755/43 - objętej KR1E/00043977/6; działki nr 755/61 - obietei KRIE/00043979/0. działek nr 755/60, 755/54, 755/59 obietych KR1E/00044537/7: działki nr 755/58 - objętej KR1E/00044536/0; działki nr 755/56 - objętej KR1E/00044538/4; działki nr 755/57 - objętej KR1E/00044674/9; działek nr 755/44, 755/47 - objętych KR1E/00045565/9; działek nr 755/55, 755/65 - objętych KR1E/00045639/9
2. Na podstawie umowy najmu na dachu budynku szkolnego usytuowana są: konstrukcja
wsporcza pod anteny sektorowe i radioliniowe o powierzchni około 3 m2, antena, urządzenia elektroniczne (4 BTS-y i 2 zasilacze elektryczne), zajmujące powierzchnię
el
około 12 m2 oraz na ścianie budynku znajduje się drabina Soll, które stanowią własność najemcy.
Zobowiązania : brak
Transakcja dokonywana jest zgodnie ze stanem ewidencyjnym i hipotecznym.
Nieruchomość udostępniona będzie do oględzin po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu – 33 844 97 48.
Zgodnie z wywieszonym wykazem nieruchomości przeznaczonych do zbycia osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2018r, poz. 2204 z późn. zm.) mogły w terminie do 17.03.2018r wystąpić z wnioskiem o nabycie. W wyznaczonym terminie nikt nie złożył wniosku.
aCZO
Cena wywolawcza: 1 032 000,00 zł (słownie: jeden milion trzydzieści dwa tysiące złotych 00/100) – zwolnione z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018r. poz. 2174 z późn. zm.)
Wadium: 103 200,00 zł (słownie: sto trzy tysiące dwieście złotych 00/100)
1er
Przystępujący do przetargów zobowiązani są najpóźniej do dnia 12.08.2019r wpłacić wadium na konto Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu :
ABS Bank Spóldzielczy
Oddział w Oświęcimiu
ul. Kościelna 1, 32 – 600 Oświęcim
numer rachunku : 43 8110 1023 2003 0312 0001 0037 przy czym za datę wpłaty wadium uznaje się datę wpływu na wyżej wskazany rachunek. Wadium może też być wnoszone w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego. Wadium wnoszone w obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego przystępujący do przetargu zobowiązani są złożyć w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10, pokój nr 23 najpóźniej do dnia 12.08.2019r do godziny 15:00. Wadium zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu, a uczestnikowi, który przetarg wygrał zalicza się go na poczet ceny nabycia. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.
Zwrac
a UC
PRZETARG:
W przetargu mogą brać udział osoby, które w wymaganym terminie wniosą wadium oraz złożą pisemną ofertę. Przetarg może się odbyć choćby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.
Pisemna oferta powinna zawierać:
1) imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę firmy oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest
osoba prawna lub inny podmiot 2) datę sporządzenia oferty 3) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki
bez zastrzeżeń 4) oferowaną cenę i sposób jej zapłaty
5) kopię dowodu wniesienia wadium Oferty muszą być czytelne i nie mogą budzić wątpliwości co do ich treści
Oferty należy skladać w terminie do dnia 12.08.2019r do godziny 15:00 na Dzienniku Podawczym (pokój nr 12) Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10 w zamkniętej kopercie opisanej w następujący sposób: „Pisemny przetarg nicograniczony - SGG - JAWISZOWICE dzialka nr 755/33 – nie otwierać przed dniem 20.08.2019r godz. 10:00”
Termin przetargu :
Przetarg odbędzie się w dniu 20.08.2019r o godzinie 10:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu przy ul. Wyspiańskiego 10, pokój nr 1011
Pisemny przetarg nieograniczony sklada się z części jawnej i niejawnej. Obecność oferentów na przetargu obowiązkowa!
Część jawna odbywa się w obecności oferentów, podczas której przewodniczący komisji przetargowej otwiera przetarg i przekazuje informacje o przedmiocie przetargu, cenie wywoławczej, obciążeniach nieruchomości i zobowiązaniach, których przedmiotem jest nieruchomość oraz skutkach uchylenia się od zawarcia umowy i prawie zamknięcia przetargu. Komisja przetargowa podaje liczbę otrzymanych ofert oraz sprawdza dowody uiszczenia wadium, dokonuje otwarcia kopert z ofertami, sprawdza kompletność złożonych ofert i tożsamość osób, które złożyły oferty, przyjmuje wyjaśnienia lub oświadczenia złożone przez oferentów, weryfikuje oferty i ogłasza, które oferty zostały zakwalifikowane do części niejawnej przetargu, zawiadamia oferentów o terminie i miejscu części niejawnej przetargu oraz przewidywanym terminie zamknięcia przetargu.
wybiera
W części niejawnej komisja dokonuje szczegółowej analizy ofert oraz najkorzystniejszą z nich lub stwierdza, że nie wybiera żadnej ze złożonych ofert.
W przypadku złożenia równorzędnych ofert, komisja przetargowa organizuje dodatkowy przetarg ustny ograniczony do oferentów, którzy złożyli te oferty. Komisja przetargowa umożliwia im zapoznanie się z treścią równorzędnych ofert.
Zarząd Powiatu w Oświęcimiu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w każdym czasie oraz prawo do zmiany warunków przetargu, zmiany treści ogłoszenia o przetargu, a także do
zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert. Informacja o powyższym zostanie wywieszona w siedzibie Sprzedającego, a także zostanie podana do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, a także na stronie internetowej Sprzedającego.
Przetarg uważa się za zamknięty z chwilą podpisania protokołu.
Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do wpłacenia ceny wylicytowanej pomniejszonej o wpłacone wadium nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej przenoszącej własność, tj. za termin wpłaty uznaje się datę wpływu na rachunek Sprzedającego. Koszty związane z zawarciem aktu notarialnego oraz koszty sądowe poniesie Kupujący.
() terminie zawarcia umowy uczestnik, który przetarg wygrał, zostanie powiadomiony pisemnie. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
1
W
a
IU
Uczestnik przetargu może zaskarżyć do Zarządu Powiatu w Oświęcimiu czynności związane z przeprowadzeniem przetargu.
Wszelkich informacji na temat przetargu udzielają pracownicy Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, w godzinach pracy Starostwa telefonicznie pod nr 33 844 97 48.

Image things

Jawiszowice , Małopolskie

233 625 zł | 114,00 m2

  • cena: 233 625 zł
  • 2 049 za m2