Rewica A, Łódzkie

Dom | 406 000 zł | 192,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 406 000 zł
 • Miasto: Rewica A
 • Powierzchnia: 192,00 m2
 • Województwo: Łódzkie
 • Cena za m2: 2 115 zł
 • Ulica:
 • Tryb sprzedaży: Syndyk
 • Wadium: 40 600 zł
 • Rodzaj: Dom
 • Numer oferty: 34228X80161979
 • Termin wpłaty wadium: 2019-06-30 - Co to znaczy?

Opis

Monitor 109/2019, Dział IIII. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - pozycja 29921.


Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości o pow. 2,1128 ha, składającej się z działki ewidencyjnej nr 23/2, położonej w obrębie ewidencyjnym REWICA A, w województwie łódzkim, gminie Jeżów, Rewicy A, częściowo zabudowanej domem mieszkalnym o powierzchni ogólnej 192 m2 oraz budynkiem gospodarczo-garażowym, budynkiem gospodarczym oraz stodołą, dla której Sąd Rejonowy w Brzezinach prowadzi Księgę Wieczystą nr LD1B/00012818/7.
Podstawowym kryterium przy wyborze oferty jest zaoferowana najwyższa cena netto.
W konkursie ofert brać udział mogą osoby spełniające warunki do nabycia nieruchomości rolnej, przepisane ustawą z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U.2003.64.592 z późn. zm.).
Cena wywoławcza (minimalna) wynosi 406 000,00 złotych
netto. Wszelkie koszty zawarcia umowy obciążają nabywcę.
Oferty należy składać na piśmie do dnia 30 czerwca 2019 r. bezpośrednio lub listownie na adres: Kancelaria Adwokacka adw. Bartosz Zacharek, ul. Piotrkowska 270 lok. 412, 90-361 Łódź, koniecznie z wyraźnym dopiskiem „Oferta na zakup nieruchomości w postępowaniu upadłościowym sygn. akt XIV GUp 19/17” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę.
Otwarcie i rozpatrzenie ofert nastąpi nie później niż do dnia 15 lipca 2019 r.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłacenie wadium, w terminie wyznaczonym do składania ofert, przez oferenta na rachunek bankowy prowadzony w Banku PKO BP S.A. o numerze 06 1020 3408 0000 4402 0398 1636, w wysokości 40 600,00 zł ze wskazaniem w tytule przelewu „Wadium - Przetarg XIV GUp 19/17”. Wadium ulega przepadkowi na rzecz masy upadłości w przypadku uczestnika, którego oferta została wybrana, a który uchylił się lub odstąpił od zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego w terminie wyznaczonym przez syndyka.
Wymogi dotyczące oferty, dodatkowe informacje na temat przedmiotu sprzedaży oraz Regulamin konkursu ofert można uzyskać po skierowaniu zapytania na adres e-mailowy syndyka: [email protected] lub listownie na wyżej wskazany adres kancelarii syndyka.

Image things

Łódź , Widzew

135 000 zł | Kawalerka | 35,15 m2 | 7 piętro

 • cena: 135 000 zł
 • 3 841 za m2
Image things

Niemysłów , Łódzkie

125 000 zł | 212,10 m2

 • cena: 125 000 zł
 • 589 za m2
Image things

Łyszkowice , Łódzkie

26 700 zł | 105,76 m2

 • cena: 26 700 zł
 • 252 za m2