Kraków, Dębniki

Mieszkanie | 549 952 zł | 226,91 m2

- 71 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 549 952 zł
 • Miasto: Kraków
 • Powierzchnia: 226,91 m2
 • Województwo: Małopolskie
 • Cena za m2: 2 424 zł
 • Ulica: Jahody 10
 • Tryb sprzedaży: Syndyk
 • Wadium: 169 216 zł
 • Rodzaj: Mieszkanie
 • Numer oferty: 34226X80157295
 • Termin wpłaty wadium: 2019-06-27 - Co to znaczy?

Opis

Syndyk Masy Upadłości
w upadłości likwidacyjnej ul. Jagody 2A, 30-348 Kraków
ogłasza konkurs na sprzedaż następujących składników majątkowych oraz składników w stosunku do których orzeczono bezskuteczność czynności

Nieruchomość stanowiąca lokal mieszkalny nr. 7 położony w budynku nr 10, przy ul. Jahody w Krakowie, wraz z pomieszczeniem gospodarczym i udziałem we współwłasności działki 30/14, wpisanej do kw nr 236112 oraz działek nr 30/22, 30/23, 30/24, wpisanych do kw nr 243769, udziałem we współwłasności niewydzielonych części wspólnych budynku, wynoszącym odpowiednio 2269/8698 cz. i 2269/113185 cz., dla której to nieruchomości SR dla Krakowa Podgórza w Krakowie prowadzi kw nr KR1P/00251170/1, oszacowana na kwotę 846.080zł, za cenę nie niższą niż 549.952zł (słownie: pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dwa złote i 00/100).

Uwaga: W stosunku do powyższych nieruchomości orzeczono bezskuteczność czynności. Sprzedający nie udostępni do oględzin ww. lokali, a także ze względu na pozostanie w posiadaniu osoby trzeciej, nie wprowadzi w posiadanie nabywcy po zawartej umowie sprzedaży. Opis i oszacowanie lokali na potrzeby ich sprzedaży zostały wykonane na podstawie operatu biegłego Sądowego w ramach postępowania upadłościowego. Wycena i operaty sporządzone zostały na podstawie dostępnej dokumentacji złożonej w wydziale architektury i urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek odstępstw od stanu opisanego w operatach lub innych dokumentach złożonych w organach administracyjnych nabywcy nie przysługują żadne roszczenia względem Sprzedającego. Nabywca składając ofertę, dokonuje nabycia lokali wyłącznie na własne ryzyko."

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wpłacenie wadium w wysokości 20% minimalnej ceny netto danego składnika (wadium należy zaokrąglić do pełnego złotego w górę). Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Powszechne Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej ul. Jagody 2A, 30-348 Kraków, rachunek numer 37 1600 1039 1847 6582 8000 0001, z dopiskiem "KONKURS - sygn. akt. VIII GUp 41/14/S", składnik numer ........(tu należy podać numer składnika z ustępu I Regulaminu), najpóźniej do ostatniego dnia wyznaczonego jako termin do składania ofert.
Oferty Należy składać do dnia 27.06.2019r. na adres: Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Ordys i Współpracownicy ul. Juliusza Lea 12A/5, 30 - 048 Kraków (do godziny 15.00).
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 28.06.2019r. o godzinie 15.00 w miejscu wyznaczonym do składania ofert. Pełne warunki konkursu znajdują się w Regulaminie Konkursu.
Zastrzega się dla syndyka prawo unieważnienia konkursu, odstąpienia od konkursu i odstąpienia od sprzedaży na każdym jej etapie bez podania przyczyny oraz bez publicznego zawiadamiania, a także do zmiany ogłoszenia lub zmiany warunków konkursu. Ze stanem prawnym zbywanych składników majątkowych, jej opisem i oszacowaniem oraz warunkami konkursu (pełny Regulamin) można zapoznać się w biurze syndyka w Krakowie, przy ul. Balickiej 100, w godzinach 9-13 (wtorki i czwartki - inne dni po umówieniu) lub pod numerem telefonu 502078078, 602571134 lub po przesłaniu zapytania na adres mail: [email protected] Regulamin konkursu znajduje się także w biurze administracji osiedla- ul. Drukarska 9/17 w Krakowie.

Image things

Kraków , Stare Miasto

507 750 zł | Kawalerka | 44,40 m2 | 1 piętro

 • cena: 507 750 zł
 • 11 436 za m2
Image things

Kraków , Krowodrza

109 040 zł | Kawalerka | 18,80 m2 | 3 piętro

 • cena: 109 040 zł
 • 5 800 za m2
Image things

Kraków , Prądnik Biały

386 000 zł | 2 pokoje | 54,42 m2 | Parter

 • cena: 386 000 zł
 • 7 093 za m2