Konin , Wielkopolskie

Garaż | 20 000 zł | 16,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 20 000 zł
 • Miasto: Konin
 • Powierzchnia: 16,00 m2
 • Województwo: Wielkopolskie
 • Cena za m2: 1 250 zł
 • Ulica:
 • Tryb sprzedaży: Syndyk
 • Wadium: 5 000 zł
 • Rodzaj: Garaż
 • Numer oferty: 34225X80154953
 • Termin wpłaty wadium: 2019-06-13 - Co to znaczy?

Opis

Monitor 107/2019, Dział IIII. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - pozycja 29237.

Syndyk Masy Upadłościw upadłości, zam. w Markach ogłasza przetarg na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej garażem o pow. 16 m2 , położonej w Koninie (62-500), obręb 0013 Nowy Dwór, o pow. 0,0025 ha, dla której Sąd Rejonowy w Koninie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą nr KN1N /00086326/1, za cenę nie niższą niż 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy 00/100) złotych.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
1. Złożenie oferty wraz z wymaganymi dokumentami i innymi danymi, sporządzonymi, w oparciu o wytyczne wskazane w Warunkach przetargu i aukcji należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 czerwca 2019 r. (decyduje data wpływu do Sądu) w kopercie zamkniętej w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ofertą bez jej otwarcia z dopiskiem NIE OTWIERAĆ - OFERTA PRZETARGOWA w postępowaniu upadłościowym Anny Galik w upadłości”, sygn. akt X GUp 96/18, na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa.
2. Wpłata wadium najpóźniej do dnia 13 czerwca 2019 roku (decyduje data wpływu na konto) w wysokości 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) na rachunek bankowy masy upadłości nr 79 1090 1870 0000 0001 3602 6254 z dopiskiem „Wadium”.
Ponadto syndyk wskazuje, że:
1. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu co najmniej wynosi 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 czerwca 2019 roku, o godz. 900, w sali nr 120, w gmachu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A.
3. Sędzia komisarz oraz Syndyk Masy Upadłości zastrzegają sobie prawo zmiany terminu otwarcia ofert lub odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia, w całości lub części, w każdym czasie, bez podania przyczyn.
3. Z przedmiotem przetargu oraz operatem, a także Warunkami przetargu i aukcji można zapoznać się po uprzednim uzgodnieniu terminu z syndykiem (tel. 693-018-954), w biurze syndyka mieszczącym się w Warszawie przy ul. Wroniej 45/175, bądź miejscu siedziby spółki. Operat szacunkowy dostępny jest także w czytelni Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa.

 • cena: 590 000 zł
Image things

Konin , Wielkopolskie

590 000 zł | 1,00 m2

 • cena: 590 000 zł
 • 590 000 za m2