Kraków, Dębniki

Mieszkanie | 314 696 zł | 4 pokoje | 98,43 m2

- 62 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 314 696 zł
 • Miasto: Kraków
 • Powierzchnia: 98,43 m2
 • Województwo: Małopolskie
 • Cena za m2: 3 197 zł
 • Ulica: Jahody 10
 • Liczba pokoi: 4
 • Tryb sprzedaży: Syndyk
 • Wadium: 96 829 zł
 • Rodzaj: Mieszkanie
 • Numer oferty: 34222X80147927
 • Termin wpłaty wadium: 2019-06-27 - Co to znaczy?

Opis

Syndyk Masy Upadłości
w upadłości likwidacyjnej ul. Jagody 2A, 30-348 Kraków
ogłasza konkurs na sprzedaż następujących składników majątkowych oraz składników w stosunku do których orzeczono bezskuteczność czynności

1. Nieruchomość stanowiąca lokal mieszkalny nr. 3 położony w budynku nr 10, przy ul. Jahody w Krakowie, wraz z piwnicą i udziałem we współwłasności działki 30/14, wpisanej do kw nr 236112 oraz działek nr 30/22, 30/23, 30/24, wpisanych do kw nr 243769, udziałem we współwłasności niewydzielonych części wspólnych budynku, wynoszącym odpowiednio 985/8698 cz. i 985/113185cz., dla której to nieruchomości SR dla Krakowa Podgórza w Krakowie prowadzi kw nr KR1P/00251167/7, oszacowana na kwotę 484.148zł, za cenę nie niższą niż 314.696,20zł (słownie: trzysta czternaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt sześć złotych i 20/100.

Uwaga: W stosunku do powyższych nieruchomości orzeczono bezskuteczność czynności. Sprzedający nie udostępni do oględzin ww. lokali, a także ze względu na pozostanie w posiadaniu osoby trzeciej, nie wprowadzi w posiadanie nabywcy po zawartej umowie sprzedaży. Opis i oszacowanie lokali na potrzeby ich sprzedaży zostały wykonane na podstawie operatu biegłego Sądowego w ramach postępowania upadłościowego. Wycena i operaty sporządzone zostały na podstawie dostępnej dokumentacji złożonej w wydziale architektury i urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek odstępstw od stanu opisanego w operatach lub innych dokumentach złożonych w organach administracyjnych nabywcy nie przysługują żadne roszczenia względem Sprzedającego. Nabywca składając ofertę, dokonuje nabycia lokali wyłącznie na własne ryzyko."

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wpłacenie wadium w wysokości 20% minimalnej ceny netto danego składnika (wadium należy zaokrąglić do pełnego złotego w górę). Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Powszechne Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej ul. Jagody 2A, 30-348 Kraków, rachunek numer 37 1600 1039 1847 6582 8000 0001, z dopiskiem "KONKURS - sygn. akt. VIII GUp 41/14/S", składnik numer ........(tu należy podać numer składnika z ustępu I Regulaminu), najpóźniej do ostatniego dnia wyznaczonego jako termin do składania ofert.
Oferty Należy składać do dnia 27.06.2019r. na adres: Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Ordys i Współpracownicy ul. Juliusza Lea 12A/5, 30 - 048 Kraków (do godziny 15.00).
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 28.06.2019r. o godzinie 15.00 w miejscu wyznaczonym do składania ofert. Pełne warunki konkursu znajdują się w Regulaminie Konkursu.
Zastrzega się dla syndyka prawo unieważnienia konkursu, odstąpienia od konkursu i odstąpienia od sprzedaży na każdym jej etapie bez podania przyczyny oraz bez publicznego zawiadamiania, a także do zmiany ogłoszenia lub zmiany warunków konkursu. Ze stanem prawnym zbywanych składników majątkowych, jej opisem i oszacowaniem oraz warunkami konkursu (pełny Regulamin) można zapoznać się w biurze syndyka w Krakowie, przy ul. Balickiej 100, w godzinach 9-13 (wtorki i czwartki - inne dni po umówieniu) lub pod numerem telefonu 502078078, 602571134 lub po przesłaniu zapytania na adres mail: [email protected] Regulamin konkursu znajduje się także w biurze administracji osiedla- ul. Drukarska 9/17 w Krakowie.

Image things

Kraków , Stare Miasto

430 000 zł | 2 pokoje | 83,00 m2

 • cena: 430 000 zł
 • 5 181 za m2
Image things

Kraków , Stare Miasto

46 500 zł | 13,85 m2

 • cena: 46 500 zł
 • 3 357 za m2
Image things

Kraków , Prądnik Czerwony

147 375 zł | Kawalerka | 31,47 m2 | Parter

 • cena: 147 375 zł
 • 4 683 za m2