Głowno, Łódzkie

Dom | 260 000 zł | 106,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 260 000 zł
 • Miasto: Głowno
 • Powierzchnia: 106,00 m2
 • Województwo: Łódzkie
 • Cena za m2: 2 453 zł
 • Ulica:
 • Tryb sprzedaży: Syndyk
 • Wadium: 26 000 zł
 • Rodzaj: Dom
 • Numer oferty: 34221X80145585
 • Termin wpłaty wadium: 2019-06-26 - Co to znaczy?

Opis

Syndyk masy upadłości
prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą
w Głownie w upadłości likwidacyjnej
ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości upadłego położonej w Głownie przy ulicy Kopernika 15, działka nr 201 o pow. 0,1200 Ha, dla której Sąd Rejonowy w Zgierzu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę Wieczystą KW
nr LD1G/00005369/7 zabudowanej
- domem mieszkalnym jednorodzinnym o pow. zabudowy 106,0 m2 rok budowy przełom lat 50 i 60 XX wieku oraz
- budynkiem gospodarczym murowanym, parterowym częściowo podpiwniczonym o pow. zabudowy 98,00 m2 rok budowy lata 70 XX wieku
za cenę nie niższą niż 260.000 zł brutto.
Syndyk powiadamia, że na nieruchomości ustanowione jest odpłatne prawo rzeczowe
w postaci nieodpłatnej dożywotniej służebności mieszkania na rzecz 2 osób.
Zgodnie z art. 313 ust. 2 ustawy prawo upadłościowe i naprawcze sprzedaż nieruchomości powoduje wygaśnięcie tych praw.
Przystępujący do konkursu powinien wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na rachunek masy upadłości o nr:
97 1090 2590 0000 0001 3115 2533.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał konkurs zalicza się na poczet ceny sprzedaży, wadium wpłacone przez pozostałych uczestników podlega zwrotowi niezwłocznie po zakończeniu konkursu, wadium przepada na rzecz masy upadłości w razie uchylenia się, bądź odstąpienia uczestnika, który wygrał konkurs, od zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego w terminie wyznaczonym przez syndyka.
Wszelkie koszty zawarcia umowy sprzedaży obciążają nabywcę.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie pisemnej oferty w terminie 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia, do godziny 15.00 w ostatnim dniu terminu składania ofert. Oferta powinna zawierać dane oferenta, oferowaną cenę, dowód wpłaty wadium, termin zapłaty ceny oraz oświadczenie, iż zapoznał się z warunkami sprzedaży. W przypadku złożenia oferty przez podmiot gospodarczy należy dołączyć aktualny odpis z CEDIG lub z Krajowego Rejestru Sądowego. W przypadku złożenia oferty przez osobę fizyczną należy załączyć oświadczenie, iż współmałżonek wyraża zgodę na zakup nieruchomości lub oświadczenie o zawarciu umowy rozdzielności majątkowej.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem "Konkurs" sygn. akt: XIV GUp 23/15 na adres biura syndyka: 90-441 Łódź, al. Kościuszki 123 p. 401.
Z przedmiotem sprzedaży można zapoznać się po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu dokładnego terminu pod nr 694 834 447.
Syndyk zastrzega prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Image things

Dzwonkowice , Łódzkie

127 200 zł | 71,00 m2

 • cena: 127 200 zł
 • 1 792 za m2
Image things

Stryków , Łódzkie

350 000 zł | 244,00 m2

 • cena: 350 000 zł
 • 1 434 za m2
Image things

Tomaszów Mazowiecki , Łódzkie

95 174 zł | 3 pokoje | 50,80 m2 | Parter

 • cena: 95 174 zł
 • 1 874 za m2