Łysa Góra, Świętokrzyskie

Obiekt | 290 000 zł | 325,70 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Zarząd Powiatu Brzeskiego
zgodnie z § 6 ust. 4 i 5a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490)
podaje do publicznej wiadomości
wyciąg
z ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym
na sprzedaż nieruchomości, obejmującej zabudowaną działkę nr 152/2 o pow.
0,5400 ha, położoną w obrębie ewidencyjnym Łysa Góra, Gmina Dębno, będącą własnością Powiatu Brzeskiego.
Przedmiot przetargu
Nieruchomość stanowiąca własność Powiatu Brzeskiego, obejmująca zabudowaną działkę nr 152/2
Bi (tereny mieszkaniowe) - 0,21 ha, Lz (grunty zadrzewione i zakrzewione) - 0,01 ha,
PsIV (pastwiska trwałe) - 0,32 ha, położona obrębie ewidencyjnym Łysa Góra, Gmina Dębno.
Na działce nr 152/2, znajduje się budynek usługowo-mieszkalny, który powstał w latach
60-tych XX wieku. Budynek jest murowany, z betonowym stropem, w całości podpiwniczony, posiadający wysoki parter i I piętro.
Na parterze znajduje się część usługowa, obejmująca pomieszczenia przystosowane
do ośrodka zdrowia.
Na I piętrze znajduje się część mieszkalna z dwoma niezależnymi mieszkaniami (jedno jest przedmiotem najmu, drugie stanowi pustostan).
Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 325,70 m2, w tym:
- powierzchnia użytkowa piwnicy 104,92 m2,
- powierzchnia użytkowa parteru 115,65 m2,
- powierzchnia I piętra 105,13 m2.
Dach budynku jest wykonany w systemie stropodachu z pokryciem z papy. Ściany zewnętrzne budynku nie są ocieplone, pokryte tynkiem wykazującym znaczne zużycie techniczne.
Do budynku prowadzą dwa wejścia: od wschodu do części mieszkalnej, od zachodu do części usługowej. Schody między kondygnacjami są betonowe.
Budynek jest wyposażony w instalację elektryczną, gazową, wodną i kanalizacyjną pochodzącą z lat budowy oraz teletechniczną. Instalacja centralnego ogrzewania została tylko częściowo wyremontowana na przestrzeni kilku ostatnich lat.
Budynek jest w umiarkowanym stanie techniczno-użytkowym, wykazuje znaczne zużycie techniczne, wymaga remontu.
Zabudowana działka nr 152/2 położona w Łysej Górze, fizycznie w terenie posiada dojazd, użytkowanym już od lat 60-tych XX wieku, utwardzonym asfaltowym ciągiem komunikacyjnym,
od drogi powiatowej nr 1351K relacji Sufczyn-Gwoździec (nieruchomość nie posiada prawnie uregulowanego dostępu do drogi publicznej).

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 290 000,00 zł /netto/
(słownie: dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100 /netto/)
Cena sprzedaży uzyskana w drodze przetargu zwolniona jest z podatku VAT
zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.)
Wysokość wadium, ustala się w wysokości 10% ceny wywoławczej, czyli 29 000,00 zł
WARUNKI PRZETARGU
1. Przetarg na sprzedaż wyżej opisanej nieruchomości organizowany jest na podstawie
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.
2. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wyżej określonej wysokości najpóźniej do dnia 5 lipca 2019 r. w formie pieniężnej na konto bankowe Starostwa Powiatowego w Brzesku, prowadzone przez PKO BP S.A. o/Brzesko, nr konta: 03 1020 2892 0000 5802 0678 2637, przy czym za datę wpływu przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego.

Image things

Bliżyn , Świętokrzyskie

41 133 zł | 217,40 m2

  • cena: 41 133 zł
  • 189 za m2
Image things

Kielce , Świętokrzyskie

80 984 zł | Kawalerka | 27,50 m2 | Parter

  • cena: 80 984 zł
  • 2 945 za m2
Image things

Włostów , Świętokrzyskie

900 000 zł | 1,00 m2

  • cena: 900 000 zł
  • 900 000 za m2