Mielec, Cyranka

Mieszkanie | 191 681 zł | 89,60 m2

- 53 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mielcu Andrzej Janusz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-08-2019 o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Mielcu z siedzibą przy Kościuszki 15, 39-300 Mielec, pokój 18, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: , położonego przy Niepodległości 19/1, 39-300 Mielec, dla którego SĄD REJONOWY MIELEC V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze TB1M/00045148/1.
Opis nieruchomości:
Lokal mieszkalny nr 1 położony w Mielcu przy Al. Niepodległości 19 w obrębie Osiedle o powierzchni użytkowej 89,60m2 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku oraz udziałem w działce nr 956/3 w ułamku 8960/17470 objęty księgą wieczystą nr TB1M/00045147/4. Nieruchomość lokalowa objęta jest księgą wieczystą nr TB1M/00045148/1okal mieszkalny nr 1 połozony w Mielcu przy Alei Niepodległości

Suma oszacowania wynosi 255 575,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 191 681,25 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 25 557,50 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Mielcu 49918300052001003682560001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Image things

Mielec , Podkarpackie

253 485 zł | 152,50 m2

  • cena: 253 485 zł
  • 1 662 za m2