Skwierzyna, Lubuskie

Obiekt | 19 480 zł | 304,90 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Międzyrzeczu Andrzej Woźniak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 04-07-2019 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Międzyrzeczu z siedzibą przy Wojska Polskiego 1, 66-300 Międzyrzecz, pokój 23, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: położonej przy , 66-440 Skwierzyna, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GW1M/00037305/6.
Opis nieruchomości:
działka nr 514/33 o powierzchni 0,1185ha zabudowana budynkiem byłego zakładu mięsnego o pow. 304,90m2

Suma oszacowania wynosi 25 973,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 19 479,75 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 597,30 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Pekao O/Międzyrzecz 49124035781111001017397673.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Międzyrzeczu mieszczącym się pod adresem: Wojska Polskiego 1, Międzyrzecz, 66-300 Międzyrzecz.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Image things

Kadłubia , Lubuskie

45 600 zł | Kawalerka | 33,67 m2

  • cena: 45 600 zł
  • 1 354 za m2
Image things

Żary , Lubuskie

116 250 zł | 4 pokoje | 70,90 m2

  • cena: 116 250 zł
  • 1 640 za m2
Image things

Żary , Lubuskie

90 000 zł | Kawalerka | 30,70 m2 | 1 piętro

  • cena: 90 000 zł
  • 2 932 za m2