Kraków, Podgórze

Dom | 548 796 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie


                                                     


ul. Ślusarska 8/LU4


30-710 Kraków


Telefon/fax: 12 358 61 45


Bank: BS w Wielicze


Numer rachunku: 55 8619 0006 0030 0325 8055 0001


Km 736/15       

                                                                            O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Podgórza w Krakowie Patryk Klimczak zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 01.07.2019r. o god. 8:30  w sali nr D-32 Sądu Rejonowego dla Krakowa - Podgórza Wydział I Cywilny w Krakowie odbędzie się:

                                                                       P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o łącznej pow. 740m2 ,położonej  w Krakowie – Podgórzu, obręb nr 28, przy ul. Żołnierskiej 17, stanowiącej własność dłużnika posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa Podgórza w Krakowie nr KR1P/00163444/9.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę  731 728,00zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 548 796,00 zł.
Szczegółowy operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę:  73 172,80 zł. Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek komornika: 55 8619 0006 0030 0325 8055 0001 w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce najpóźniej na trzy dni przed terminem licytacji (w tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko wpłacającego oraz sygnature Km 736/15).
Wadium może być złożone również w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu. W dniu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną 
z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można oglądać nieruchomość oraz przegladać w kancelarii Komornika Sądowego przy Sadzie Rejonowym dla Krakowa Podgórza w Krakowie, Patryka Klimczak ul. Ślusarska 8/LU4, 30-710 Kraków operat szacunkowy zajętej nieruchomości.


                                                                                                                                            Komornik Sądowy             
                                                                                                                                             Patryk Klimczak                      

POUCZENIE:
Strony i ich przedstawiciele mają obowiązek zawiadomić organ egzekucyjny o każdej zmianie swego miejsca zamieszkania. W razie zaniedbania tego obowiązku korespondencję pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia (art.136 kpc).
Na czynność komornika przysługuje skarga w trybie i terminie przewidzianym w art. 767 kpc
Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom zwraca się ją niezwłocznie. 963 kpc
Nie składa rękojmi osoba, której przysługuje ujawnione w opisie i oszacowaniu prawo, jeżeli jego wartość nie jest niższa od wysokości rękojmi i jeżeli do tej wysokości znajduje ono pokrycie w cenie wywołania wraz z prawami stwierdzonymi w opisie i oszacowaniu, korzystającymi z pierwszeństwa przed jej prawem. Jeżeli w warunkach przewidzianych w paragrafie poprzedzającym wartość prawa jest niższa od wysokości rękojmi albo też prawo znajduje tylko częściowe pokrycie w cenie wywołania, wysokość rękojmi obniża się w pierwszym wypadku do różnicy między pełną rękojmią a wartością prawa, w drugim zaś wypadku do części wartości prawa nie pokrytej w cenie wywołania. 964 kpc
W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. 976 kpc 
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym, nie wymagają poświadczenia. 977 kpc


Image things

Kraków , Grzegórzki

273 823 zł | 2 pokoje | 37,51 m2 | 4 piętro

  • cena: 273 823 zł
  • 7 300 za m2
Image things

Kraków , Zwierzyniec

245 180 zł | 2 pokoje | 52,71 m2 | Parter

  • cena: 245 180 zł
  • 4 651 za m2
Image things

Kraków , Nowa Huta

223 991 zł | 2 pokoje | 55,18 m2 | 4 piętro

  • cena: 223 991 zł
  • 4 059 za m2