Przemyśl, Podkarpackie

Lokal użytkowy | 70 000 zł | 30,43 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 70 000 zł
 • Miasto: Przemyśl
 • Powierzchnia: 30,43 m2
 • Województwo: Podkarpackie
 • Cena za m2: 2 300 zł
 • Ulica: Dworskiego 15
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 7 000 zł
 • Rodzaj: Lokal użytkowy
 • Numer oferty: 34108X79880939
 • Termin wpłaty wadium: 2019-07-02 - Co to znaczy?

Opis

Prezydent Miasta Przemyśla

ogłasza piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

lokalu użytkowego nr U1 położonego w Przemyślu przy ul. Dworskiego 15,

stanowiącego własność Gminy Miejskiej Przemyśl.1. W przetargu mogą brać udział:

Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo, przedstawiając dowód tożsamości lub przez pełnomocnika, na podstawie pełnomocnictwa.

Osoby prawne i inne podmioty – przedstawiając aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Cudzoziemcy – na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2018 r. poz. 2094 z późn. zm.).

2. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Lokal użytkowy nr U1

Powierzchnia użytkowa lokalu: 30,43 m2

Z prawem własności przedmiotowego lokalu związany jest udział wynoszący 58/1000 części w działce nr 840 o pow. 0,0844 ha w obrębie 207 m. Przemyśla ob. KW Nr PR1P/00066769/8 oraz częściach wspólnych budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

3. Adres: 37-700 Przemyśl, ul. Dworskiego 15/U1.

4. Opis nieruchomości:

Lokal użytkowy nr U1 położony jest na poziomie piwnic-sutereny w budynku przy ul. Dworskiego 15 z wejściem bezpośrednio od ul. Dworskiego i składa się z dwóch pomieszczeń usługowych oraz wc. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną (licznik zdemontowany), wodną oraz kanalizację. Brak ogrzewania lokalu. Ściany malowane farbą emulsyjną, posadzka betonowa i wykładzina PCV. Okna i drzwi wejściowe drewniane starego typu. Budynek przy ul. Dworskiego 15 w Przemyślu położony jest na terenie układu urbanistycznego Miasta Przemyśla i objęty jest ochroną konserwatorską jako element zabudowy ul. Dworskiego tak więc na nabywcy ciążyć będą obowiązki wynikające z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w tym uzyskanie pozwolenia służb konserwatorskich na prace prowadzone w zakresie bryły i elementów zewnętrznych budynku. Z uwagi na fakt, iż budynek przy ul. Dworskiego 15 objęty jest ochroną konserwatorską nie zostało wykonane świadectwo energetyczne dla części budynku obejmującej przedmiotowy lokal.

5. Obciążenie nieruchomości: nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

6. Cena wywoławcza nieruchomości: 70 000,00 zł (słownie złotych: siedemdziesiąt tysięcy 00/100) brutto (podatek VAT zwolniony). Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z póżn. zm.) zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części. Wynegocjowana w przetargu cena nieruchomości płatna jest przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.

7. Na sprzedaż przedmiotowego lokalu przeprowadzone zostały przetargi ustne w dniach 26.09.2018 r., 28.11.2018 r., 13.02.2019 r., i 10.04.2019 r. które zakończyły się wynikiem negatywnym.

8. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 10 lipca 2019 r. o godz. 1030 (środa) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19, I piętro.

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 z późn. zm.)

9. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium. Ustala się wadium do przetargu na nabycie lokalu użytkowego nr U1 w budynku przy ul. Dworskiego 15 w kwocie 7 000,00 zł (słownie złotych: siedem tysięcy 00/100) brutto. Wadium może być wniesione gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu ul. Wodna 11 lub przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Przemyślu – Getin Noble Bank S.A. Nr: 08 1560 0013 2787 7120 6000 0006 z zaznaczeniem „piąty przetarg ul. Dworskiego 15/U1”.

Dokonanie wpłaty powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty wadium przez Gminę Miejską Przemyśl do dnia 2 lipca 2019 r. Dowód wniesienia wadium uczestnik winien przedłożyć Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu.

10. Wadium wygrywającego przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia ustalonej w przetargu.

11. Wadium pozostałych uczestników, którzy nie wygrali przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż do 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Prosi się o podanie numeru konta, na który należy dokonać zwrotu wadium.

12. Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany, przed zawarciem aktu notarialnego, do wpłaty gotówką na konto Urzędu Miejskiego w Przemyślu – Getin Noble Bank S.A. Nr: 89 1560 0013 2787 7120 6000 0003 ceny nabycia, ustalonej w wyniku przetargu. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, a wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

13. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie ustalonym do zawarcia umowy sprzedaży, podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 12 niniejszego ogłoszenia. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.

14. Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.

15. Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów.

16. Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Lokalowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu ul. Wodna 11, II piętro, pok nr 307, tel. 16-675-20-01, e-mail: [email protected], http://www.przemysl.pl

Image things

Przemyśl , Podkarpackie

1 700 000 zł | 740,81 m2

 • cena: 1 700 000 zł
 • 2 295 za m2
Image things

Przemyśl , Podkarpackie

65 000 zł | 30,43 m2

 • cena: 65 000 zł
 • 2 136 za m2
Image things

Przemyśl , Podkarpackie

50 000 zł | 21,33 m2

 • cena: 50 000 zł
 • 2 344 za m2