Tomaszów Mazowiecki, Łódzkie

Mieszkanie | 143 250 zł | 2 pokoje | 58,06 m2 | Parter

- 43 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Mazowieckim


Michał Ratuszniak


Kancelaria Komornicza, Mościckiego 38, Tomaszów Mazowiecki, 97-200 Tomaszów Mazowiecki


tel. (44) 786-10-86 / fax.


Sygnatura: Km 378/18


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Mazowieckim Michał Ratuszniak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15-07-2019 o godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego w Tomaszowie Mazowieckim z siedzibą przy Mościckiego 9, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, pokój III, odbędzie się pierwsza licytacja spółdzielczego lokalu mieszkalnego będącego wspólną własnością dłużników: , położonego przy ul. Lewa 17/23/12, 97-200 Tomaszów Maz., dla którego Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PT1T/00060146/2.


Suma oszacowania wynosi 191 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 143 250,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19 100,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: ING Bank Śląski 57 10501461 1000 0090 3085 7495.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Mazowieckim mieszczącym się pod adresem: Mościckiego 9, Tomaszów Mazowiecki, 97-200 Tomaszów Mazowiecki.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Michał RatuszniakImage things

Tomaszów Mazowiecki , Łódzkie

133 092 zł | 48,00 m2

  • cena: 133 092 zł
  • 2 773 za m2
Image things

Tomaszów Mazowiecki , Łódzkie

201 131 zł | 4 348,80 m2

  • cena: 201 131 zł
  • 46 za m2
Image things

Tomaszów Mazowiecki , Łódzkie

1 800 000 zł | 1,00 m2

  • cena: 1 800 000 zł
  • 1 800 000 za m2