Dąbrówka Wielka, Łódzkie

Dom | 226 500 zł | 96,51 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu


Michał Durański


Kancelaria Komornicza, Ks. J. Popiełuszki 3 A, Zgierz , 95-100 Zgierz


tel. 42 716 10 39 / fax. 42 716 10 39


Sygnatura: Km 430/17


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu Michał Durański na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-07-2019 o godz. 12:30 w budynku Sądu Rejonowego w Zgierzu z siedzibą przy Sokołowska 6, 95-100 Zgierz, pokój IX, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników: , położonej przy Dąbrówka Wielka ,Dąbrówka Wielka, 95-100 gmina Zgierz, dla której Sąd Rejonowy w Zgierzu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze LD1G/00054583/1.
Opis nieruchomości:
Przedmiotowa nieruchomość stanowi zabudowaną działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 398/15 położona w gmina Zgierz, Dąbrówka Wielka , ul.Leśna 10 A (zgodnie z wypisem z ewidencji gruntów)
. Działka posiada równinne ukształtowanie terenu. Przestrzennie tworzy kształt prostokąta. Powierzchnia działki równa jest 1335 m2. Nieruchomość jest w całości ogrodzona ogrodzeniem z siatki metalowej rozpiętej na słupkach stalowych. Wjazd na nieruchomość zorganizowany od strony północnej (brama stalowa z furtką rozwierane ręcznie).Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalny jednorodzinny, wolnostojący, z poddaszem użytkowym, wzniesiony w technologii tradycyjnej z dobudowanym od strony północno-wschodniej murowanym garażem wkomponowanym w bryłę budynku. Powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego: 80,81 m2; powierzchnia użytkowa dobudowy garażu: 15,7 m2. Powierzchnia użytkowa razem: 96,51 m2.


Suma oszacowania wynosi 302 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 226 500,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 30 200,00 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg .Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA I Oddział w Zgierzu 88 10203440 0000 7902 0015 9996.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Zgierzu mieszczącym się pod adresem: Sokołowska 6, Zgierz, 95-100 Zgierz.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Komornik Sądowy


Michał DurańskiImage things

Łódź , Śródmieście

60 000 zł | Kawalerka | 25,19 m2 | Parter

  • cena: 60 000 zł
  • 2 382 za m2
Image things

Antoniew , Łódzkie

50 000 zł | 160,00 m2

  • cena: 50 000 zł
  • 313 za m2
Image things

Pabianice , Łódzkie

486 533 zł | 1,00 m2

  • cena: 486 533 zł
  • 486 533 za m2