Bratkówka, Podkarpackie

Dom | 112 200 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Krośnie


Roland Lewicki


Kancelaria Komornicza, Czajkowskiego 5, Krosno, 38-400 Krosno


tel. 13 4203888 / fax.


Sygnatura: KM 2475/11


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Roland Lewicki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05-07-2019 o godz. 13:15 w budynku Sądu Rejonowego w Krośnie z siedzibą przy Sienkiewicza 12, 38-400 Krosno, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: , położonej przy Bratkówka 147, 38-406 Bratkówka, dla której prowadzi księgę wieczystą o numerze KS1K/00031448/1.
Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa, zabudowana w postaci działki nr 103 położonej w miejscowości Bratkówka posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Krosno nr KS1K/00031448/1


Suma oszacowania wynosi 168 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 112 200,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 830,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Krośnie 45102029640000610201143510.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:30 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Roland LewickiImage things

Strzegocice , Podkarpackie

974 250 zł | 1,00 m2

  • cena: 974 250 zł
  • 974 250 za m2
Image things

Oleszyce , Podkarpackie

66 750 zł | 85,10 m2

  • cena: 66 750 zł
  • 784 za m2
Image things

Przemyśl , Podkarpackie

133 500 zł | 4 pokoje | 64,75 m2 | Parter

  • cena: 133 500 zł
  • 2 062 za m2