Zielona Góra, Lubuskie

Obiekt | 190 000 zł | 108,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 190 000 zł
 • Miasto: Zielona Góra
 • Powierzchnia: 108,00 m2
 • Województwo: Lubuskie
 • Cena za m2: 1 759 zł
 • Ulica: Generała Władysława Sikorskiego 86
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 19 000 zł
 • Rodzaj: Obiekt
 • Numer oferty: 34042X79726367
 • Termin wpłaty wadium: 2019-07-03 - Co to znaczy?

Opis

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA
ogłasza PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Zielona Góra
ul. Generała Władysława
Sikorskiego 86

Nieruchomość, dla której Sąd Rejonowy w Zielonej Górze prowadzi księgę wieczystą ZG1E/00116067/9, położona jest w obrębie 31 miasta Zielona Góra i znajduje się na terenie, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra (uchwała nr XLIII/580/09 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 31 marca 2009 r., opublikowany w Dz. Urz. Woj. Lubus. Nr 60, poz. 836 z dnia 1 czerwca 2009 r.). Zgodnie z ww. planem, działka nr 201 znajduje się na terenie oznaczonym symbolem 1MW - tereny zabudowy mieszkaniowejwielorodzinnej. Ponadto, nieruchomość znajduje się w strefie B - pośredniej ochrony konserwatorskiej.
Nieruchomości położona jest w pobliżu centrum miasta, w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wielorodzinnej oraz zabudowy usługowo - handlowej i oświatowej.
W ewidencji gruntów i budynków działka nr 201 oznaczona jest użytkiem z rodzaju: tereny mieszkaniowe, o symbolu B. Kształt działki jest regularny, zbliżony do prostokąta. Powierzchnia gruntu jest wyrównana. Nieruchomość zabudowana jest dwukondygnacyjnym, murowanym budynkiem o funkcji mieszkalnej z poddaszem użytkowym, o powierzchni użytkowej 108,0 m2 . Budynek objęty jest decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Miasto Zielona Góra z dnia 24 czerwca 2014 r. znak: PINB-7356/03/2014-618, zmienioną decyzją z dnia 5 września 2014 r. znak: PINB-7356/03/2015-821. Budynek znajduje się w złym stanie technicznym i wymaga remontu. W budynku stwierdzono zły stan techniczny więźby dachowej, stropów, kominów, instalacji, liczne ubytki w konstrukcji ścian i sufitów. Budynek został wykwaterowany, stanowi pustostan i jest nieużytkowany. Wejście do budynku i okna zostały zamurowane, a instalacje wewnętrzne częściowo zdemontowane. Budynek wpisany jest do ewidencji zabytków (nie jest indywidualnie wpisany do rejestru zabytków). Wszelkie działania na nieruchomości wymagają uzyskania pozwolenia właściwego konserwatora zabytków. Ponadto, na gruncie znajduje się jednokondygnacyjny, murowany budynek garażowo - gospodarczy, o powierzchni użytkowej 20,0 m2
.
W granicach nieruchomości rosną krzewy i drzewa z rodzaju klon i świerk. Ze uwagi na cenne walory przyrodnicze, ugeruje się pozostawienie klonu na przedmiotowym gruncie. Kwestie związane z wycinką drzew i krzewów regulują przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.). Wszelkie informacje w tym zakresie, nabywca winien uzyskać w Departamencie Rozwoju Miasta – w Biurze Ochrony Środowiska tut. urzędu. Nieruchomość jest ogrodzona (ogrodzeniem drewnianym z bramą i pełnym murowanym, o
dużym stopniu zużycia).
Nieruchomość nie jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu, nie jest objęta inwentaryzacją stanu lasu i nie została dla niej wydana decyzja, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2129 z późn. zm.).
W skład nieruchomości nie wchodzą grunty pod śródlądowymi wodami stojącymi, jak również pokryte wodami grunty stanowiące zagłębienia terenu, powstałe w wyniku działalności człowieka, o których mowa w art. 23 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z póżn. zm.). Rejon położenia nieruchomości uzbrojony jest w sieci infrastruktury technicznej, tj. wodociągową, kanalizacyjną, elektroenergetyczną, gazową i teletechniczną. Infrastrukturę techniczną niezbędną do funkcjonowania obiektu nabywca (inwestor) wykona we własnym zakresie i na własny koszt, w porozumieniu z odpowiednimi dysponentami urządzeń.
Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej (graniczy z drogą publiczną asfaltową).
Nieruchomość wolna jest od innych obciążeń i zobowiązań. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Miasto Zielona Góra nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady ukryte zbywanej nieruchomości. Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 1221 z późn. zm.), sprzedaż nieruchomości zwolniona jest od podatku od towarów i usług VAT.
PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ w dniu 9 lipca 2019 r. o godz. 1000
w siedzibie Urzędu Miasta Zielona Góra przy ul. Podgórnej 22,
sala konferencyjna - pokój nr 810, piętro VIII.
Nieruchomość można oglądać w dniach: 11 czerwca 2019 r. w godz. 1000 - 1030 i 25 czerwca 2019 r. w godz. 1200 - 1230
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu (w kwocie określonej w powyższej tabeli), które należy wpłacić na rachunek Urzędu Miasta Zielona Góra prowadzony przez PKO BP S.A. I ODDZIAŁ w Zielonej Górze nr: 48 1020 5402 0000 0402 0297 8161, w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 3 lipca 2019 r. wymagana kwota znajdowała się na ww. koncie, ze wskazaniem tytułu wpłaty wadium, tj.
położenia nieruchomości oraz uczestnika przetargu, w przypadku, gdy uczestnikiem jest inny podmiot niż dokonujący wpłaty.
Osoby uczestniczące w przetargu zobowiązane są przedłożyć komisji przetargowej:
▪ dowód tożsamości;
▪ pisemne oświadczenie, że zapoznały się ze stanem technicznym przedmiotu przetargu, do którego nie wnoszą żadnych zastrzeżeń;
▪ osoby reprezentujące w przetargu podmioty gospodarcze dodatkowo dokumenty niezbędne do ich reprezentowania, tj. aktualny wypis z rejestru sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki, zgodę właściwych organów statutowych (zgodę wspólników, uchwałę wspólników) na nabycie nieruchomości objętej przetargiem.
Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej). Małżonkowie posiadający wspólność ustawową biorą udział w przetargu osobiście lub za okazaniempełnomocnictwa współmałżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden
uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie minimalne powyżej ceny wywoławczej.

Image things

Zielona Góra , Lubuskie

118 350 zł | 3 pokoje | 56,20 m2 | 2 piętro

 • cena: 118 350 zł
 • 2 106 za m2
Image things

Zielona Góra , Lubuskie

229 200 zł | 63,10 m2

 • cena: 229 200 zł
 • 3 632 za m2
Image things

Zielona Góra , Lubuskie

10 805 250 zł | 5 356,00 m2

 • cena: 10 805 250 zł
 • 2 017 za m2