Zgierz, Łódzkie

Dom | 544 500 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu Czesław Kosiada na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29-07-2019 o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego w Zgierzu z siedzibą przy Sokołowska 6, 95-100 Zgierz, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników: położonej przy Tatrzańska 7B, 95-100 Zgierz, dla której Sąd Rejonowy w Zgierzu prowadzi księgę wieczystą o numerze LD1G/00095377/3.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest zabudowana działka gruntu nr 845/31 położona w Zgierzu przy ulicy Tatrzańskiej pod numerem 7 B. Działka gruntu posiada kształt prostokąta i jest działką ogrodzoną, zagospodarowaną z frontem przy ulicy o nawierzchni utwardzonej z mediami: energia elektryczna, wodno - kanalizacyjna i gazowa. Ogrodzenie frontowe składa się z elementów stalowych z dwoma bramami i furtką. Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest w strefie obrzeżnej miasta, a jej sąsiedztwo stanowią nieruchomości z zabudową jednorodzinną. Środki komunikacji miejskiej znajdują się w odległości do 1 km od przedmiotowej nieruchomości. Nieruchomość pozostaje zabudowana budynkiem mieszkalnym.

Suma oszacowania wynosi 726 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 544 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 72 600,00 zł. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 86 1020 3440 0000 7002 0015 9988.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Image things

Zgierz , Łódzkie

134 175 zł | 2 pokoje | 48,50 m2 | 2 piętro

  • cena: 134 175 zł
  • 2 766 za m2
Image things

Zgierz , Łódzkie

123 750 zł | 2 pokoje | 48,57 m2 | 4 piętro

  • cena: 123 750 zł
  • 2 548 za m2
Image things

Zgierz , Łódzkie

85 500 zł | 2 pokoje | 36,06 m2 | 3 piętro

  • cena: 85 500 zł
  • 2 371 za m2