Starogard Gdański, pomorskie

Obiekt | 566 475 zł | 619,82 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Starogardzie Gdańskim Jakub Kraul na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-07-2019 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim z siedzibą przy Kościuszki 13, 83-200 Starogard Gdański, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu użytkowego należącego do dłużnika: ., położonego przy Krasickiego 1a, 83-200 Starogard Gdański, dla którego prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość zabudowana położona w Starogardzie Gdańskim przy ul. Krasickiego Bp. Ignacego nr 1a. Dla nieruchomości V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Starogardzie Gd prowadzi księgę wieczystą KW nr XXXX/XXXXXXXX/X. Nieruchomość położona w pośredniej części miasta. Dogodny dojazd do nieruchomości z centrum miasta od Zielonej i ul Traugutta ulicami o nawierzchni asfaltowej. Przedmiotowa nieruchomość ma bezpośredni dostęp do drogi publicznej- droga gminna o nawierzchni asfaltowej ul. Traugutta ( dz. nr 50-dr ) dostęp i (dz. nr 4/156-dr- ul. Krasickiego i posiada istniejący zjazd z tej drogi. W skład nieruchomości zabudowanej wchodzą: -Działka oznaczona ewidencyjnie nr 4/148 o pow. 1112m2. Działka o kształcie nieregularnym i konfiguracji lekko zróżnicowanej. Działka z trzech stron ogrodzona płotem z elementów stalowych, brama wjazdowa rozwierana napędem elektrycznym. Działka w dniu oględzin użytkowana jako plac składowy i dojazd do budynku. Działka utwardzona płyta betonowymi o znaczymy stopniu zużycia. Działka oznaczona ewidencyjnie nr 4/110 o pow. 1823m2 . Działka o kształcie zbliżonym do prostokąta i konfiguracji lekko zróżnicowanej. Działka z trzech stron ogrodzona. Wjazd na działkę poprzez działkę nr 4/148. Teren działki utwardzony płytami betonowymi o znacznym stopniu zużycia. Obie działki stanowią funkcjonalną całość. Uzbrojenie: sieć wodociągowa, przyłącze wodociągowe, kanalizacja sanitarna, sieć energetyczna przyłącze energetyczne. CO z sieci miejskiej nieczynne. -Budynek użytkowy w zabudowie zblokowanej (dawniej siedziba Urzędu Celnego). Dane techniczne budynku: rok budowy 1985, powierzchnia użytkowa - 619,82m2. Budynek nie podpiwniczony, dwukondygnacyjny. Instalacje w budynku nieczynne. Grzejniki CO zdemontowane. Osprzęt elektryczny częściowo zdemontowany. W dniu oględzin budynek stanowił pustostan. Zainstalowane na masztach oświetleniowych elementy monitoringu niesprawne.

Suma oszacowania wynosi 755 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 566 475,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 75 530,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: ING Bank Śląski SA o/Gdańsk 92105017641000002346935030.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Starogardzie Gdańskim mieszczącym się pod adresem: Kościuszki 13, Starogard Gdański, 83-200 Starogard Gdański.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Image things

Gdynia, pomorskie

400 000 zł | 138,19 m2

  • cena: 400 000 zł
  • 2 895 za m2
Image things

Gdańsk, pomorskie

769 200 zł | Mieszkanie | 4 pokoje | 124,02 m2 | 3 piętro

  • cena: 769 200 zł
  • 6 202 za m2
Image things

Malbork, pomorskie

550 000 zł | 1,00 m2

  • cena: 550 000 zł
  • 550 000 za m2